MENU
0869591542, 0924951956, 026833545 serenetour@hotmail.com LINE ID : serenetour

Wonderful EBC

Trekking

nepal

15 วัน 14 คีน

56,900 บาท


DOWNLOAD โปรแกรมการเดินทาง

 

Everest Base Camp Classic Route 

รวมตั๋วการบินไทย, รวมวีซ่า, ประกันการเดินทางแบบมี ฮ., 

รวมอาหารทุกมื้อ, ถุงนอน, 

เสื้อขนเป็ด, Duffle Bag โรงแรม, ที่พัก, เสริมอาหารไทย         


 

อัตราค่าบริการนี้ : ไม่สามารถคืนค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศได้เนื่องจากเป็นตั๋วราคาพิเศษ ** Non Refund ตั๋วเครื่องบินทุกกรณี**


วันที่ 1  กรุงเทพ-กาฐมัณฑุ

 

วันที่ 2  กาฐมันฑุ – ลุกล่า(2840 เมตร) – พักดิง(2610 เมตร)


วันที่ 3 พักดิง(2610 เมตร) – นามเช(3440 เมตร)         

 วันที่ 4  นามเช บาร์ซาร์ – คุมจุง – นามเช บาร์ซาร์(3440เมตร)


วันที่ 5  นามเช บาร์ซาร์(3440 เมตร) – เตงโบเช (3860 เมตร)


วันที่ 6 เตงโบเช (3860 เมตร)-ดิงโบเช(4350เมตร)  


         

 
วันที่ 7   ดิงโบเช (4350 เมตร)วันที่ 8   ดิงโบเช (4350 เมตร) – โลบูเจ (4910 เมตร)วันที่ 9  โลบูเจ (4910 เมตร)–โกรักเชป (5140 เมตร) –Everest Base Camp (5335 เมตร)วันที่ 10 โกรักเชป (5140 เมตร) –เพอริเช (4200เมตร)


วันที่ 11   เพอริเช (4200 เมตร) – นามเช บาร์ซาร์(3440 เมตร)


วันที่ 12  นามเชบาซ่า (3440เมตร) – ลุคลา (2840เมตร)


วันที่ 13   ลุคลา (2840เมตร)-กาฐมัณฑุ

 

วันที่ 14  กาฐมัณฑุ(ฟรีเดย์) 


วันที่ 15 กาฐมัณฑุ-กรุงเทพ  


กำหนดการเดินทางและอัตราค่าบริการ (10 ท่านขึ้นไปออกเดินทางโดยมีหัวหน้าทัวร์)
จำนวนผู้เดินทาง    10 ท่าน    พักเดี่ยวที่พักในกาฐ
มัณฑุ ไม่รวมตั๋วการบินไทย

 

จำนวนผู้เดินทาง

10 ท่าน

พักเดี่ยวที่พักในกาฐมัณฑุ

ไม่รวมตั๋วการบินไทย

48,900

2,500บาท

7-21 เมย.61

60,900

2,500บาท

28 เมย.-12 พค.

60,900

2,500บาท

12-26 ตค.

60,900

2,500บาท

23พย.-7 ธค.61

60,900

2,500บาท

30 พ.ย.-14 ธค.61

60,900

2,500บาท

 

 


อัตราค่าบริการนี้ : ไม่สามารถคืนค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศได้เนื่องจากเป็นตั๋วราคาพิเศษ ** Non Refund ตั๋วเครื่องบินทุกกรณี**

 


ราคานี้รวม 

•    รวมตั๋วการบินไทยไลออน แอร์ กรุงเทพ-กาฐมัณฑุ ไปกลับ ชั้นประหยัด
•     ที่พักในกาฐมัณฑุ 3 คืนโรงแรม MOON LIGHT HOTEL หรือเทียบเท่า
•    อาหารและที่พักระหว่าง Trekking
•    ตั๋วเครื่องบินไปกลับ  KATHMANDU – LUKLA – KATHMANDU (นน.กระเป๋า 15 KG+รวม Carry on) หากน้ำหนักเกินต้องชำระเพิ่มตามข้อกำหนดของสายการบิน
•    ค่าใบอนุญาตTIMS & EVEREST PERMIT
•    อาหารตามที่ระบุ
•    ไกด์ 1 ท่าน ผู้ช่วยไกด์ 1 ท่าน ลูกหาบ 5 ท่าน
•    ประกันภัย ไกด์และลูกหาบ
•    รถรับส่งสนามบิน
•    อุปกรณ์การเดินทางของไกด์และลูกหาบ
•    2 TEA BREAKS ต่อวัน
•    น้ำดื่มวันละ 2 ลิตร เช้า 1 ลิตร /เย็น 1 ลิตร
•    ถุงนอน เสื้อขนเป็ดกันหนาว กระเป๋า Duffle bag ให้ยืม
•    ประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1ล้านบาท
•    วีซ่าเข้าประเทศเนปาล 15 วัน

 

 


ราคานี้ไม่รวม


•    เครื่องดื่มsoft drink, เบียร์ ,น้ำอัดลม, น้ำผลไม้, น้ำร้อนนอกมื้ออาหาร
•    ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
•    การช่วยเหลือทางการแพทย์อื่นๆนอกเหนือประกันภัยระบุ
•    ทิปลูกหาบและไกด์
•    ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศไม่ดีหรือ Flight Delay
•    น้ำอุ่นสำหรับอาบระหว่างการเทรคกิ้ง
•    การชาร์จแบตเตอรี่ระหว่างการเทรคกิ้ง
•    Package Wifi/internet ระหว่างการเทรคกิ้ง


การชำระเงิน

 

เงื่อนไขการยกเลิก

 1. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้
 2. หากผู้โดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆ
 3. เนื่องจากเป็นกฎของสายการบินหากวางเงินมัดจำที่นั่งแล้วเสมือนออกตั๋วไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป  คืนเงินหลังจากหักค่าตั๋วเครื่องบิน
 5. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 6. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์
 7. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์


ข้อมูลเพิ่มเติม*:

 1. ภายหลังกำหนดเดินทางแล้ว ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงินแต่ประการใด
 2. กรณีมีเหตุสุดวิสัยต้องเลื่อนกำหนดการเทรค อัตราค่าที่พักในโพครขา/กาฐมัณฑุ 20 usd/ท่าน/คืน(พร้อมอาหารเช้า)
 3. กรณีมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเดินทางออกจาก Lukla ได้ อัตราค่าที่พักในลุกลาพร้อมไกด์ดูแล 40 usd/ท่าน/วัน (รวมอาหาร3มื้อ)
 4. สำหรับเที่ยวบินในประเทศเนปาลล่าช้าบริษัทจะดำเนินการให้ท่านได้ไปถึงจุดหมายเร็วที่สุด
 5. บริษัทรับดำเนินการค่าธรรมเนียมการทำวีซ่าท่านละ 1100 บาท ใช้ระยะเวลา 7วัน หากต้องการด่วน 2 วัน ท่านละ 1600 บาท
 6. บริษัทรับทำประกันภัยการเดินทางแบบมีประกันสุขภาพสามารถสอบถามได้


กรณีเหตุสุดวิสัย/ป่วย

 1. ถ้ากรณีที่ไฟล์ทยกเลิกไปลุคล่า เราจะรับผิดชอบค่าที่พักในกาฐมันฑุให้ไม่ว่าจะกี่คืนก็ตาม แต่ในกรณีนี้ ลูกค้าบางท่านมีเวลาจำกัด อาจจะต้องลดโปรแกรมลง เช่น ebc 3 พาส เนื่องจากไฟล์ทยกเลิกและเวลาจำกัดไปได้ แค่ ebc ก็จะไม่มี refund ค่าทริป แต่จะรับผิดชอบค่าที่พักในกาฐมันฑุให้ แต่ถ้าลูกค้าสามารถยืดเวลาของตัวเองได้ ก็ให้เค้าปรับแผนการเดินทาง
 2. ส่วนของไฟล์ทไปโพครายกเลิก หากต้องการนั่งรถไปแทนก็จะเปลี่ยนให้ไปนั่งรถ  แล้วหลังจากหักลบค่ารถจากค่าตั๋วเครื่องบิน แล้วถึงจะคืนเงินให้ครับ
 3. ในกรณีที่ลูกค้าเป็น AMS ลงมา ไม่ว่าก่อนกี่วันก็ตาม เราจะช่วยแค่ครึ่งหนึ่ง เช่น ทริปอีบีซี 14 วัน ลงมาก่อน ทำให้ต้องนอนกาฐมันฑุที่ไม่รวมโรงแรม 4 คืน เราจะจ่ายให้ 2 คืน ให้ลูกค้าจ่ายเอง 2 คืน
 4. ถ้าลูกค้าจบทริปเร็ว ก็เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าครับ เช่น อีบีซี 3 พาส 16 วัน แต่เดินเร็ว หรือ ข้ามพาสไม่ได้เพราะอากาศหรือไม่อยากขึ้นแล้ว เป็นส่วนของลูกค้าต้องรับผิดชอบ ถ้าเดินเร็วหรือลงมาก่อนให้เดินเล่นในหมู่บ้านหรือเปลี่ยนเส้นใกล้ๆให้ครบวันเทร็ค หรือหากต้องการลงมาก่อนค่าที่พักในเมืองลูกค้าต้องรับผิดชอบเอง
 5. ถ้าเกิดไปเป็นกรุ๊ปจำนวนเยอะ แล้วมีป่วยบางท่าน ให้รอที่หมู่นั่นหรือไม่ก็ ให้ผู้ช่วยไกด์หรือลูกหาบก็จะค่อยๆพาลงมา ส่วนให้เที่ยวหมู่บ้านอื่นๆใกล้ๆนั่นแล้วสถานการณ์เฉพาะหน้า ถ้าลูกค้าไหวก็พาไม่ไหวก็ค่อยๆลง หรือรอที่เดิม หรือป่วยหนักจนต้องส่ง เฮลิคอปเตอร์ไปรับ ก็ เข้าเงื่อนไขเหตุสุดวิสัยข้อ (3)


น้ำดื่มระหว่างเทรค

 1. น้ำชากาแฟเติมได้ไม่อั้นตลอดเช้าและอาหารเย็น แต่ไม่สามารถนำน้ำร้อนใส่กระติกไปทานในห้องได้
 2. น้ำร้อนและน้ำดื่มมีขายที่ร้านค้าและ Tea House ระหว่างทางท่านสามารถซื้อได้


เอกสารที่ใช้ในการจองแพคเกจทัวร์

 1. สำเนาพาสปอร์ต วันหมดอายุมากกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง (Scan ส่งมาได้)
 2. รูปถ่าย 2 นิ้วพื้นหลังสีอ่อน 1 ใบ (Scan ส่งมาได้)
 3. เอกสารในการทำวีซ่า (กรณีใช้บริการทำของทางบริษัท)
 4. พาสเปอร์ตตัวจริง วันหมดอายุมากกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง
 5. รูปถ่าย 2 นิ้วพื้นหลังสีอ่อน 1 ใบ (รูปจริง)
 6. สำเนาพาปสอร์ตพร้อมลายเซ็น 1 ฉบับ


ทิปไกด์และลูกหาบ


อัตราแลกเปลี่ยนและระบบเงินตรา

 

 

สิ่งที่ควรนำไป 

 

หมายเหตุ 

 

***เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกรุณาอย่านำเครื่องประดับและของมีค่าติดตัวไปมาก**

 


เกร็ดเล็ก ๆ น้อย ๆ จากประเทศเนปาล

 

 1. ในนครกาฐมัณฑุยังมีร้านสะดวกซื้อเป็นประเภทซุปเปอร์มาร์เกต และโชห่วยขายของเล็กๆน้อย เปิดประมาณ 9.00-22.00 น.
 2. คนส่วนใหญ่ในเนปาลจะนับถือศาสนาฮินดูซึ่งจะไม่รับประทานเนื้อวัว แต่จะรับประทานเนื้อควาย และนมควาย
 3. คนเนปาลจะไม่ใช้มือซ้ายในการยื่นของหรือทานข้าว เพราะถือว่าเป็นมือที่ใช้ล้างก้นเหมือนคนไทย
 4. การเข้าบ้านคนเนปาลต้องถอดรองเท้า
 5. ศาสนาพุทธกับฮินดูในเนปาลจะแยกไม่ออกเป็นฮินดูบุสดิซึมส์
 6. เมื่อไปไหว้พระที่ไหน ควรบริจาคเงินรูปี เพื่อความเป็นสิริมงคล  5 รูปี 10 รูปี
 7. กฎจราจรไม่มีผลสำหรับเมืองนี้ค่ะ แต่ไม่ต้องกังวลค่ะ เค้าไม่ทะเลาะกันเหมือนคนไทย ลองดูนะคะ

-    หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 มีการประกาศห้ามนำของสด ของมีคม ของเหลวและเจลทุกชนิดขึ้นเครื่อง ไม่ว่าจะเป็นน้ำยาสระผม, น้ำหอม เป็นต้น ดังนั้น ถ้ามีของเหลวและเจลในกระเป๋าของท่าน กรุณานำโหลดใต้ท้องเครื่องด้วย
 

 

สอบถามรายละเอียด

ทัวร์แนะนำ

FIT(กรุปส่วนตัว)
12 วัน11 คืน

ABC12D

Annapurna Base Camp ABC Trekking หิมาลัยไปง่ายๆ บินไปกลับโพคขรา+อาหาร
FIT(กรุปส่วนตัว)
9 วัน 8 คืน

PoonHill 9D

Poon Hill Trek 9 วัน 8 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน ไม่รวมตั๋วระหว่างประเทศ บินไปกลับโพคขรา+อาหาร
Tibet
10วัน9คืน

Tibet-EBC-Nepal

ทิเบต-เนปาล, ทิเบต , Everest Base Camp (EBC) , พระราชวังโปตาลา ,วัดโจคัง , วัดเซร่า , ทะเลสาบยัมดรุก , เจียนเซ่คุมบุม, กาฐมัณฑุประเทศเนปาล
Collective(จอยกรุป)
15 วัน 14 คีน

Wonderful EBC

Everest Base Camp Classic Route รวมวีซ่า, ประกันการเดินทางแบบมี ฮ. รวมตั๋วการบินไทย รวมอาหารทุกมื้อ,ถุงนอน, เสื้อขนเป็ด, Duffle Bag โรงแรม, ที่พัก, เสริมอาหารไทย

Copyright © 2018 - Serene Tour : Simply Himalaya
Serenity is your destination