MENU
0869591542, 0924951956, 026833545 serenetour@hotmail.com LINE ID : serenetour

Upper Mustang

Trekking

เนปาล

12วัน11คืน

79900 บาท


DOWNLOAD โปรแกรมการเดินทาง

UPPER MUSTANG THE FORBIDDEN KINGDOM

เดินทาง 2-13 กันยา 2562

 

 

วันแรก 2 ก.ย.62 ของการเดินทาง กรุงเทพ-กาฐมัณฑุ

07.30 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ

10.30 ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TG319 ไปยังสุวรรณภูมิ

12.30 เดินทางถึงสนามบินตรีภูวันโดยสวัสดิภาพ

14.00 นำท่านเข้าสู่ที่พัก และช้อปปิ้งอุปกรณ์การเทรคเพิ่มเติม

18.00 รับประทานอาหารเย็นแบบพื้นเมืองเนปาล พร้อมชมการแสดงแบบเนปาลี

 

วันที่สอง 3 ก.ย.62  ของการเดินทาง กาฐมัณฑุ-โพคขรา

หลังรับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางไปยังสนามบินโพคขรา อิสระพักผ่อน เดินเล่นรอบทะเลสาบเฟวา

รับประทานอาหารกลางวัน พักผ่อนเดินเล่น เลือกซื้อของใช้เพิ่มเติม ล่องเรือในทะเลสาบเฟวา

เย็น รับประทานอาหารเย็น

 

 

วันที่สาม 4 ก.ย.62  ของการเดินทาง โพคขรา-จอมสอม-Chele(3050 m)

ออกเดินทางออกจากโพคขราไปยังสนามบินจอมสอมไฟลท์เช้าสุด จากนั้นเดินทางต่อไปยัง Chele โดยรถจิ้บ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพของภูเขาแปลกตากับแม่น้ำสายดาจิกาลีที่พบซากฟอสซิลแอมโมไนต์จำนวนมากที่นี่ เป็นการพิสูจน์ว่าที่นี่เคยเป็นทะเลมาก่อน

  

วันที่สี่ของการเดินทาง 5 ก.ย.62  Chele(3050m) -Syangboche(3800ม.)

วันนี้จะออกเดินเทรคเป็นวันแรกจาก Chele ไปยัง Syangboche  เส้นทางในวันนี้จะเป็นเส้นทางที่แห้งแล้งกันดาร แต่จะผ่านหมู่บ้าน Oasis ในช่วงเดือนกันยายน จะเป็นฤดูเก็บเกี่บว Apple ที่รสชาติหอมหวานอร่อยมาก คนเนปาลถ้าได้รับของฝากเป็นแอปเปิ้ลที่มาจากมัสตังจะดีใจยิ้มแก้มแตกเพราะโอกาสที่จะหาทานได้น้อยมาก นอกจาก Apple แล้วในเดือนกันยายนยังมีทุ่งบักวีทสีชมพูตัดกับ

ภูมิประเทศสีทองแดงสวยงามมาก

  

วันที่ห้าของการเดินทาง 6 ก.ย.62  Synagboche-Ghami (3520m)

การเดินวันนี้จะเดินไม่ยากมาก จะลงไปสู่แม่น้ำแล้วขึ้นสูงสุดเพียงครั้งเดียว หมู่บ้าน Ghami เป็นหมู่บ้านที่มีวัดเก่าแก่และเป็นแหล่งทุ่งข้าวบักวีทขนาดใหญ่ มองไปฝั่งตรงข้ามมีภูเขาล้อมรอบ

  

วันที่หกของการเดินทาง 7 ก.ย.62  Ghami – Tasrang (3560m)

การเดินวันนี้ช่วงแรกจะเดินลงไปที่แม่น้ำแล้วค่อยไต่ขึ้นจนข้ามพาสมที่ความสูง3900 เมตร จากนั้นก็เดินลง จนถึงหมู่บ้าน Tasang ที่หมู่บ้านนี้จะมี Tasarang Monastery ซึ่งอดีตเคยเป็นวัดหลวงในอาณาจักรต้องห้ามแห่งนี้ ชุมชนที่นี่เหมือนชุมทางเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่

 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง 8 ก.ย.62  Tsarang (3560)-Lo mantang(3800 เมตร)

วันนี้เราจะเดินไม่ไกลมาก จะถึง Lo Mantang เมืองหลวงของ Upper Mustang ช่วงบ่าย จากนั้นเดินเที่ยวชมเมืองวัดต่างๆ เมืองนี้เต็มไปด้วยจิตรวิญญานของพุทธวัชรยานและงานศิลปะแบบทิเบตที่สวย เดินชมภาพเขียนบนฝาผนังได้ไม่เบื่อ


 

วันที่แปดของการเดินทาง  9 ก.ย.62 Lo Mantang

วันนี้จะพาท่านเที่ยวชม Lo Mantang รอบนอกและพาไปชมถ้ำที่เคยใช้ชีวิตกันอยู่จริง ว่าสมัยก่อนเค้าอยู่กันได้อย่างไรเป็นทั้งโรงเรียน วัดและบ้านที่อยู่อาศัย

 

วันที่เก้าของการเดินทาง 10 ก.ย.62  Lo Mantang – Jomsom

วันนี้เราจะเดินทางยาวไกลโดยการนั่งรถกลับ เส้นทางจะเต็มไปด้วยฝุ่นและทางที่ขรุขระแต่เพื่อเป็นการลดระยะเวลาของการเดินทางเราจึงใช้การนั่งรถกลับแทนการเดินเทรค

 

วันที่สิบของการเดินทาง 11 ก.ย.62 Jomsom-Pokhra

ออกเดินทางจาก Jomsom ไปยังโพคขรา และพักผ่อนตามอัธยาศัย วันนี้ใช้เป็นวันเผื่อการเดินทางกรณีไฟลท์ Jomsom ไม่สามารถบินได้ต้องนั่งรถจาก Jomsom มายังโพคขราซึงใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชม.

 

วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง 12 ก.ย.62  โพคขรา-กาฐมัณฑุ

หลังรับประทานอาหารเช้า พาท่านกลับไปยังกาฐมัณฑุ จากนั้นนำท่านเที่ยวชมวัดโบดา สักการะสถูปที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล และอิสระช้อปปิ้ง

 

วันที่สิบสอง 13 ก.ย.62 กาฐมัณฑุ-กรุงเทพ

หลังรับประทานอาหารเช้า ส่งท่านยังสนามบินและเดินทางกลับกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ 8 ท่านขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ)

โรงแรม

ราคาต่อท่าน

ราคาพักเดี่ยวเพิ่ม

มาตรฐาน

79,900 บาท

4,900 บาท/ท่าน

 

อัตราค่าบริการรวม

1.ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน แบบมาตรฐาน ในเมืองกาฐมัณฑุ-โพคขรา

2.ค่าที่พักระหว่างเทรค ห้องละ 2-3 ท่าน

3.ค่าอาหารระหว่างเดินทาง/เทรค และน้ำดื่มระหว่างมื้ออาหาร

4.ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกาฐมัณฑุ-โพคขรา

5.ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับโพคขรา-จอมสอม

6.ค่าเพอร์มิต Upper Mustang

7.ค่าไกด์ภาษาอังกฤษดี

8.ค่าหัวหน้าทัวร์จากไทย

9.ค่าลูกหาบ 1 คน ต่อลูกค้า 2 ท่าน

10.Duffle bag+ ถุงนอน

11.ค่าประกันการเดินทาง

12.ค่าวีซ่าเข้าประเทศเนปาล แบบ 15 วัน

13.ค่าเข้าชมสถานที่

อัตราค่าบริการไม่รวม

1.ค่าน้ำดื่มใส่กระติกส่วนตัวระหว่างเทรค

2.ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศการบินไทย

3.ค่าทิปไกด์และลูกหาบและหัวหน้าทัวร์

4.ค่าน้ำดื่ม Soft Drink เช่นน้ำอัดลม เหล้า เบียร์

5.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่านั่งลา และอื่นๆ

ข้อควรรู้ก่อนเทรค

          1.ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงเช่น เบาหวาน ความดัน กระดูกสันหลังเคลื่อน รูมาตอยด์ หัวใจ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ภูมิแพ้อย่างหนัก SLE เนื่องจากสภาพอากาศและภูมิประเทศโหดร้ายการช่วยเหลือทางการแพทย์ทำได้ยาก และนอกเหนือความรับผิดชอบของประกัน

          2.อากาศระหว่างเทรคจะเปลี่ยนแปลงมาก เริ่มจากร้อนประมาณ 20 องศา และหนาวสุดประมาณ -15 องศา และอาจจะมีฝนตก ลูกเห็บ หิมะ แดดที่แรง ท่านต้องเตรียมอุปกรณ์ให้เตรียมพร้อมกับทุกสภาพอากาศ

          3.ต้องเตรียมพร้อมก่อนเดินทางโดยการออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรง แต่ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่ป่วยเป็นโรคแพ้ความสูง ซึ่งเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะร่างกายแข็งแรงหรือไม่ก็ตาม การออกกำลังกายให้เน้นไม่หนักแต่ให้นาน เรื่อยแต่ให้อึดทน เช่น การเดินขึ้นบันไดวันละ 1,000 ขั้นต่อวัน การ Squart วันละ 100ครั้ง/นาที ทำติดต่อ ไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายหนัก แต่ให้ออกต่อเนื่องอย่างน้อยวันละ 30-60 นาทีต่อวัน และก่อนออกเดินทาง 2 สัปดาห์ให้งดการออกกำลังกายเป็นเพียงการออกกำลังกายเบาๆ เช่นเดินวันละ 1-2 กม. ต่อวัน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บก่อนเดินทาง

***รายละเอียดเพิ่มเติม*:  ควรอ่านให้ละเอียดประกอบการตัดสินใจ

1.      ภายหลังกำหนดเดินทางแล้ว ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงินแต่ประการใด

2.      กรณีมีเหตุสุดวิสัยเช่น ไฟลท์ยกเลิก และท่านต้องการรอไฟลท์ต่อไป ทางบริษัทจะ รับผิดชอบค่าที่พักให้ 1 คืน ส่วนคืนต่อๆไป หากท่านต้องการรอไฟลท์และไม่ยังไม่เทรคกิ้ง อัตราค่าที่พักในโพครขา/กาฐมัณฑุ 30 usd/ท่าน/คืน(พร้อมอาหารเช้า)

3.      กรณีมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเดินทางออกจาก ลุกลา ได้ อัตราค่าที่พักในระหว่างเทรคพร้อมไกด์ดูแล 45 usd/ท่าน/วัน (รวมอาหาร3มื้อ)

4.      สำหรับเที่ยวบินในประเทศเนปาลล่าช้าบริษัทจะดำเนินการให้ท่านได้ไปถึงจุดหมายเร็วที่สุด โดยหากท่านยืนยันจะเดินทางโดยสายการบินเดิม ก็จะเข้ากรณีข้อ 2.

5.      บริษัทรับดำเนินการค่าธรรมเนียมการทำวีซ่าท่านละ 1,100 บาท (วีซ่า15 วัน)  1,600 บาท (30วัน) รวมค่าไปรษณีย์ ในการส่งกลับเรียบร้อยแล้ว และ ใช้ระยะเวลา 7วันทำการ

6.      บริษัทรับทำประกันภัยการเดินทางแบบมีประกันสุขภาพสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้

7.     กรณีที่เครื่องบินไม่สามารถบินออกจากกาฐมัณฑุหรือลุกลา ด้วยสภาพอากาศของสนามบินที่ไม่เปิด ท่านต้องรอเที่ยวบินในไฟลท์วันถัดไปจนกว่าสนามบินจะเปิดให้เครื่องบินขึ้นลงได้ตามปกติ การให้บริการซึ่งเป็นเงื่อนไขของสายการบินที่จะไม่ได้อนุญาตให้ผู้ตกค้างเป็นไฟลท์แรก และหากท่านต้องการกลับซึ่งจะมีอีกทางเลือกคือการเรียก เฮลิคอปเตอร์ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเที่ยวละ 450-500 usd (ซึ่งไม่รวมกับค่าทัวร์)

8.     เราจะดำเนินการเรียกเฮลิคอปเตอร์กรณีที่ท่านเจ็บป่วยร้ายแรงและทางไกด์มีความเห็นว่าท่านต้องลงด้วยเฮลิคอปเตอร์เท่านั้น หากท่านเจ็บป่วยและสามารถเดินลงเองได้แต่ต้องการใช้บริการของประกันภัยเพื่อเรียกเฮลิคอปเตอร์ ***ทางบริษัทมีค่าดำเนินการในการเรียก Rescue ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และค่าทีพักพร้อมอาหารเช้าท่านละ 15 USD/ท่าน/คืน  โดยไม่สามารถเบิกกับประกันการเดินทางได้** และท่านอาจะไม่ได้รับการเรียกร้องสินไหมทดแทนได้จากประกันหากตรวจพบว่าท่านไม่ได้เจ็บป่วยร้ายแรง จนต้อง Rescue แบบเร่งด่วน ซึ่งค่าใช้จ่ายประมาณ 200,000 บาท และหากต้องการให้บริษัทช่วยท่านเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางกลับไทยหากท่านต้องการกลับเร็ว/ช้าลง (โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนวันเดินทางของตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศท่านต้องจ่ายจริงตามสายการบินเรียกเก็บ) ซึ่งนอกเหนือการรับประกันของการเดินทาง

9.     เงื่อนไขการยกเลิกไฟลท์หรือการเปลี่ยนเที่ยวบินกรณีที่ท่านเจ็บป่วย เป็นเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ทางบริษัทการเคลมได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของประกันเป็นหลัก

การยกเลิกการเดินทาง

          1.คืนเงินมัดจำ 50 % เมื่อยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วันขึ้นไป

          2.ไม่คืนเงินมัดจำ เมื่อยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน

เอกสารที่ใช้ในการจองแพคเกจทัวร์

1.      สำเนาพาสปอร์ต วันหมดอายุมากกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง (Scan ส่งมาได้)

2.      รูปถ่าย 2 นิ้วพื้นหลังสีอ่อน 1 ใบ (Scan ส่งมาได้)

เอกสารในการทำวีซ่า (กรณีใช้บริการทำของทางบริษัท)

1.      พาสปอร์ตตัวจริง วันหมดอายุมากกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง

2.      รูปถ่าย 2 นิ้วพื้นหลังสีอ่อน 1 ใบ (รูปจริง)

3.      สำเนาพาสปอร์ตพร้อมลายเซ็น 1 ฉบับ

 

ทิปไกด์และลูกหาบ

·       ทิปไกด์เทรคกิ้งและลูกหาบทั้งตลอดการเดินทางเป็นการประมาณการ ท่านสามารถให้ได้ตามความสมัครใจ

Position

9-15 Trekking Days

5-8 Trekking Days

Guide

15,000 รูปี/ทริป

12,000 รูปี/ทริป

Assistance Guide

12,000 รูปี/ทริป

10,000 รูปี/ทริป

Porter (ลูกหาบ)

8,000 รูปี/ทริป

6,000 รูปี/ทริป

 

·       ทิปไกด์เมือง/คนขับรถต่อท่าน/วัน 3$(300รูปี)

 อัตราแลกเปลี่ยนและระบบเงินตรา

-        สกุลเงินรูปีเนปาล (1 บาทไทยแลกได้ประมาณ 2.80-2.93 รูปี)

-        สกุลเงิน USD DOLLAR (1 USD ประมาณ 100-103 รูปี)

-        บัตรเครดิตใช้ได้ทั้ง VISA, MASTER อาจมีservice charge 4%บางร้าน

-        บัตรเอเทีเอ็มใช้ได้เฉพาะ ธนาคารไทยพาณิชย์,กสิกรไทย 

ไฟฟ้า :

ปลั๊กไฟที่เนปาลเป็นแบบสามรูหัวแบนไฟ ๒๒๐ โวลท์เหมือนบ้านเรา หากสายชาร์จเป็นแบบหัวกลมต้องนำหัวแปลงสัญญาณเป็นหัวแบนติดไปด้วยครับ


เวลา:                      ช้ากว่าประเทศไทย  1  ชั่วโมง 15 นาที

โทรศัพท์:

-        โทรกลับประเทศไทย (0066) ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์บ้าน ถ้าใช้ซิมเนปาลโทรกลับไทยนาทีละ 7 รูปี

 

 

ซิมมือถือ/Internet Data:

-        ซิมมือถือเนปาล สามารถหาซื้อได้ที่ทาเมล โดยใช้ พาสปอร์ตตัวจริง รูปถ่าย และสำเนาพาสปอร์ต ราคา 150-300 รูปี สัญญานอินเตอร์เน็ตจะขึ้นกับสภาวะอากาศระหว่างเทรคกิ้ง ส่วนในเมืองใช้ได้ที่ความเร็ว สามารถใช้ได้จนถึง Tengboche  ส่วนการเติมเงินในมือถือ เพื่อซื้อ Package  Internet เริ่มต้นที่ 2 GB/30 วัน ราคา 1000 รูปี

-        UPPER MUSTANG ไม่มีสัญญานอินเตอร์เน็ต/มือถือ ต้องใช้ WIFI ที่โรงแรมซึ่งมีสัญญานน้อยมาก และบางเมืองไม่มีสัญญานเลย

เงินติดตัว :10,000-15,000 บาท/ท่าน สามารถใช้เงินไทยแลกได้ที่เนปาล  

สิ่งที่ควรนำไป :

-        กล้องถ่ายรูป,ที่ชาร์จ,ปลั้กไฟ

-        รองเท้าTrekking, หมวก,ร่ ม , เสื้อกันฝน,

-        ถุงมือ,ถุงเท้า,เสื้อกันหนาว, ผ้าบัฟ 4-5 ผืน(เช็ดน้ำมูก)

-        ลิปมัน,ครีมกันแดด,แว่นกันแดด,

-        สนับเข่า 2 ข้าง ลองจอน ,หมวกกันหนาว, ผ้าพันคอ,

-        อาหารแห้งติดตัวสำหรับการเดิน เช่นกล้วยตาก ชอคโกแลต ลูกอม, เกลือแร่ สำหรับนักกีฬา, ขวดน้ำเบาๆ, ถุงกันน้ำ

-        แผ่นแปะให้ความร้อน , กระเป๋าน้ำร้อน(ไว้ใส่ในถุงนอนสำหรับคนขี้หนาว)

-        ยารักษาโรค          สำหรับท่านที่มีโรคประจำตัว กรุณาเตรียมยาไปให้พอกับวันเดินทาง

ความเชื่อทางศาสนา: ส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู ซึ่งนับถือวัว ซึ่งหากท่านเอาเนื้อวัวแห้งไปไม่ควรชวนชาวเนปาลรับประทาน หรือบางสถานที่ไม่อนุญาตให้นำเครื่องใช้ที่ทำด้วยหนังวัวเข้าไป”  

หมายเหตุ 

-        เจล,ของเหลว,มีดพก,มีดปอกผลไม้,ตะไบ,กรรไกรตัดเล็บและของมีคมทุกชนิดกรุณาอย่านำติดตัวขึ้นเครื่อง

-        ***เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกรุณาอย่านำเครื่องประดับและของมีค่าติดตัวไปมาก**

 

เกร็ดเล็ก ๆ น้อย ๆ จากประเทศเนปาล

๑. ในนครกาฐมัณฑุยังมีร้านสะดวกซื้อเป็นประเภทซุปเปอร์มาร์เกต และโชห่วยขายของเล็กๆน้อย เปิดประมาณ 9.00-22.00 น.

๒. คนส่วนใหญ่ในเนปาลจะนับถือศาสนาฮินดูซึ่งจะไม่รับประทานเนื้อวัว แต่จะรับประทานเนื้อควาย และนมควาย
๓. คนเนปาลจะไม่ใช้มือซ้ายในการยื่นของหรือทานข้าว เพราะถือว่าเป็นมือที่ใช้ล้างก้นเหมือนคนไทย

๔. การเข้าบ้านคนเนปาลต้องถอดรองเท้า
๕. ศาสนาพุทธกับฮินดูในเนปาลจะแยกไม่ออกเป็นฮินดูบุสดิซึมส์

๖. เมื่อไปไหว้พระที่ไหน ควรบริจาคเงินรูปี เพื่อความเป็นสิริมงคล  5 รูปี 10 รูปี

. กฎจราจรไม่มีผลสำหรับเมืองนี้ค่ะ แต่ไม่ต้องกังวลค่ะ เค้าไม่ทะเลาะกันเหมือนคนไทย ลองดูนะคะ

-        หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 มีการประกาศห้ามนำของสด ของมีคม ของเหลวและเจลทุกชนิดขึ้นเครื่อง ไม่ว่าจะเป็นน้ำยาสระผม, น้ำหอม เป็นต้น ดังนั้น ถ้ามีของเหลวและเจลในกระเป๋าของท่าน กรุณานำโหลดใต้ท้องเครื่องด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียด

ทัวร์แนะนำ

Collective(จอยกรุป)
15 วัน 14 คีน

Wonderful EBC

Everest Base Camp Classic Route รวมวีซ่า, ประกันการเดินทางแบบมี ฮ. รวมตั๋วการบินไทย รวมอาหารทุกมื้อ,ถุงนอน, เสื้อขนเป็ด, Duffle Bag โรงแรม, ที่พัก, เสริมอาหารไทย
FIT(กรุปส่วนตัว)
11 วัน10 คืน

ABC11D

Annapurna Base Camp ABC Trekking หิมาลัยไปง่ายๆ บินไปกลับโพคขรา+อาหาร
FIT(กรุปส่วนตัว)
13 วัน 12 คีน

ABCPoonHill 13D

ABC+PoonHill Trekking (Annapurna Base Camp+Poonhill) 13 วัน12 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน ไม่รวมตั๋วระหว่างประเทศ
FIT(กรุปส่วนตัว)
19 วัน 18 คืน

EBC2Pass 19D

EBC 2 Pass 19 วัน 18 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน ไม่รวมตั๋วระหว่างประเทศ, รวมอาหาร+บินไปกลับลุคลา

Copyright © 2020 - Serene Tour : Simply Himalaya
Serenity is your destination