MENU
0869591542, 0924951956, 026833545 serenetour@hotmail.com LINE ID : serenetour

Tibet-EBC-ส่วนตัว

Citytour

China

10วัน9คืน

59900


DOWNLOAD โปรแกรมการเดินทาง

ครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะได้สัมผัสหลังคาโลก
และ Everest Base Camp


วันที่ 1  กรุงเทพ-เฉิงตู/Chengdu (500 เมตร)
15.00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ เพื่อทำการเช็คอิน
17.55 ออกเดินทางไปยังเฉิงตู ด้วยเที่ยวบินที่ 3U8146 สายการบินเสฉวนแอร์ไลน์
22.20 เดินทางถึงเฉิงตูโดยสวัสดิภาพ หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองนำท่านเดินทางสู่เมืองเฉิงตู
รับประทานอาหารเย็น
ที่พัก โรงแรมHoliday Inn Hotel หรือเทียบเท่า


วันที่ 2 เฉิงตู/Chengdu-ลาซา/Lhaza (3,650 เมตร)
09.00 เดินทางไปยังสนามบินเพื่อเดินทางไปยังนครลาซา
10.25 ออกเดินทางจากสนามบินเฉิงตูไปยังนครลาซา ด้วยเที่ยวบินที่ 3U8695 สายการบินเสฉวนแอร์ไลน์
13.00 ถึงสนามบินลาซาโดยสวัสดิภาพ ที่สนามบินนี้ท่านต้องทำกิจกรรมช้าๆไม่รีบร้อนเนื่องจากความสูง 3650 เมตร หลังจากพิธีตรวจคนเข้าเมืองนำท่านเข้าสู่ที่พัก ให้ท่านพักผ่อนไม่ควรออกเดินไปใหน เนื่องจากนครลาซา ตั้งอยู่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 3650 เมตร ท่านจะไม่คุ้นชินและอาจป่วยเป็น AMS ได้ง่าย
รับประทานอาหารกลางวัน
เดินเล่นบริเวณที่พัก
รับประทานอาหารเย็น
ที่พัก โรงแรม HOTEL KYICHU หรือเทียบเท่า


วันที่ 3 ลาซา/Lhaza (3650 เมตร)   

08.00 รับประทานอาหารเช้า จากนั้น
นำท่านเดินทางไปยังพระราชวังโปตาลา(Potala Palace) กลุ่มอาคารคล้ายป้อมปราการบนยอดเขามาโปรี(Mar Po Ri) กลางเมืองลาซา  ในอดีตเคยเป็นพระราชวัง สร้างโดยพระเจ้าซองเซ็งกอมโป ในปี ค.ศ.637เพื่อต้อนรับองค์หญิงเหวินเฉิงแห่งราชวงศ์ถัง  พระราชวังนี้เคยถูกทำลาย เสียหายอย่างหนัก  จนกระทั่งปี คศ.1642 ดาไลลามะองค์ที่ 5  สามารถควบคุมทิเบตได้  จึงดำริให้สร้างวังขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นที่ประทับและศูนย์กลางของการบริหารของ

รัฐบาลกลาง และตั้งชื่อพระราชวังนี้ว่า Potala Palace ตามชื่อของภูเขาอันเป็นที่ประทับของพระอวโลกิเตศวร ในปีค.ศ.1997ยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลก (World Heritage)รวมทั้งวัดโจคังพระราชวังนอร์บุลิงกา
เดินทางต่อไปยังพระราชวังฤดูร้อนนอร์บุลิงกะ (Norbulingka) ขององค์ดาไลลามะเป็นสวนขนาดใหญ่ พื้นที่ 3.6 ตรกม. เนื่องจากพื้นที่นี้มีบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ  องค์ดาไลลามะองค์ที่ 14 ได้ลี้ภัยออกจากวังนี้ไปยังอินเดีย นอร์บุลิงกะแบ่งเป็นสามส่วนคือ พระราชวัง อาคารที่ทำการของคณะรัฐบาล และลานกลางสวนสำหรับแสดงนาฏกรรม
ปัจจุบันเป็นที่พักผ่อนของคนทิเบตในหน้าร้อน ภายในพระราชวังยังมีข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวขององค์ดาไลลามทะที่ 14 จัดแสดง
รับประทานอาหารกลางวัน บ่ายนำท่าน
เที่ยวชมวัดเดรปุง (Drepung Monastery) เป็นวิทยาลัยสงฆ์ของนิกายเกลุก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของลาซาห่างไปประมาณ 8 กม. ได้รับการขนานนามว่าเป็น นาลันทา แห่งทิเบต สมัยก่อนมีพระสงฆ์จำพรรษาถึง 7000 รูป ปัจจุบันเหลืออยู่เพียง 500 รูป ภายในวัดประกอบด้วย พระราชวังกานเด็น (Ganden Podrang)  วิทยาลัยสงฆ์ (Ngakpa Trasang) การเรียนธรรมะในวัดนี้จะเป็นรูปแบบของ ตรรกวิภาษ (Debating)ในลักษณะการโต้วาทีเกี่ยวกับปัญหาธรรมะโดยใช้หลักตรรกะเพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักธรรม โดยลามะสองคู่จับคู่กันแล้วใช้การตั้งคำถามแบบปุจฉาวิสัชนา ฝ่ายหนึ่งถามอีกฝ่ายหนึ่งตอบ ผู้ตอบจะนั่งขัดสมาธิ ผู้ถามเมื่อตั้งคำถามเสร็จจะตบมือแล้วยื่นไปข้างหน้า มือขวาจับสร้อยประคำ แล้วกระทืบเท้าซ้ายแล้วพุ่งมือขวาไปที่ผู้ตอบด้วยท่าทางขึงขังเพื่อแสดงความมั่นใจของจน ส่วนผู้ตอบจะตอบภายในระยะเวลาที่กำหนดและต้องสรุปตอนท้ายด้วยว่าเห็นด้วยกับผู้ตั้งคำถมหรือไม่ ถ้าไม่ตอบภายในเวลาที่กำหนดหรือตอบผิด ผู้ตั้งคำถามจะเอามือขวาที่ถือสร้อยประคำหมุนบนศรีษะของผู้ตอบเพื่อให้ผู้ตอบเสียความมั่นใจ หากผู้ตั้งคำถามเป็นฝ่ายผิด ผู้ตอบจะแหย่ผู้ตั้งคำถามโดยการตั้งคำถามง่ายๆ
รับประทานอาหารเย็น

ที่พัก โรงแรม HOTEL KYICHU  หรือเทียบเท่า
 


วันที่ 4 ลาซา/Lhaza – เจียนเซ่/Gyantse (3950 ม.)    

08.00 รับประทานอาหารเช้า จากนั้น
ออกเดินทางบนถนนสายมิตรภาพ ข้าม Khama La (4794 ม.) ท่านจะได้เห็นวิวที่สวยงามของทะเลสาปยัมดรุก (Yamdruk Tso) ทะเลสาบสีน้ำเงินเข้ม และธารน้ำแข็งนาซินกังซัง (Nazin Kang Sang) จากนั้นพาท่านข้าม Karo La Pass (5045ม.) ระหว่างเส้นทางของการเดินทางในระยะทาง 261 กม.ท่านจะเห็นธารน้ำแข็ง ตลอดเส้นทาง
รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง
รับประทานอาหารเย็น
ที่พัก โรงแรม GYANTSE HOTEL  หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 5 เจียนเซ่/Gyantse -ซิงกัสเซ่/Shigatse (3900 ม.)

08.00 รับประทานอาหารเช้า จากนั้นนำท่านเที่ยวชม

ป้อมปราการเจียนเซ่ (Gyantse Dzong) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 ในปีค.ศ. 1903-1904 ถูกใช้เป็นที่บัญชาการการพรบเพื่อต่อต้านการรุกรานของอังกฤษ ป้อมปราการตั้งเด่นอยู่บนยอดเขากลางใจเมืองด้านหน้ามีอนุสาวรีย์วีรชน ท่านสามารถมองเห็นวิวตัวเมืองเจียนเซ่และหุบเขาหยางจู 

เที่ยวชมคุมบุมแห่งเจียนเซ่ (Gyantse Kumbum) สถูปรูปทรงแปดเหลี่ยม เรียกว่าคุมบูม (Kumbum) เป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นสร้างโดยเจ้าชายรับเท็นคุนซังพัก อายุกว่า 600ปี  สถูปจะมี 9 ชั้น ความสูง 35 เมตร มีห้องทั้งสิ้น 75 ห้อง ประตู 108 บาน เป็นการเลียนแบบโครงสร้างของมันดาละ(Mandala) ในรูปแบบของสามมิติ
รับประทานอาหารกลางวัน บ่ายออกเดินทางไปยัง

เมืองชิงกัสเซ่ ระยะทาง 90 กม. เยี่ยมชมวัดชาลู (Shalu  Monastery) วัดนี้จะอยู่ก่อนถึงชิงกัสเซ่ประมาณ 16 กม. เป็นวัดในนิกายศากยะจุดเด่นของวัดนี้คือเป็นสถาปัตยกรรมผสมระหว่างจีนกับทิเบต หลังคาสีเขียวเหมือนวัดจีน อายุประมาณ 1000 ปี หลังแผ่นดินไหวและบูรณะใหม่ในศตวรรษที่ 14 ทำให้สถาปัตยกรรมเปลี่ยนเป็นฮั่นและทิเบต ภายในมีหินสีดำรูปพระอวโลกิเตศวร ซึ่งเชื่อกันว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เดินทางต่อไปยังเมืองชิงกัสเซ่ ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสองรองจากลาซา เข้าชมวัดตาชิหลุนโป (Tashilhunpo Monastery) ซึ่งสร้างโดยดาไลลามะองค์ที่ 1 เป็นอารามขนาดใหญ่ พื้นที่ 70,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่เชิงเขา Drolma Ri มีกำแพงสีขาวขนาดใหญ่สำหรับแขวนผ้าทังก้าในงานเทศกาล (Goku Tranpa)     
รับประทานอาหารเย็น
ที่พัก โรงแรม  MANASAROVAR หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 6 จิงกัสเซ่/Shigatse -รองบุก/Rongbuk (5050 ม.)
07.00 รับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางไปทางทิศใต้
โดยข้ามพาส Pang La pass (5150ม.) ระหว่างการเดินทาง ระยะทาง 85 กม. ท่านจะได้พบกับยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ มากาลู (Makalu) ชิชะฟังมา (Shishapangma) เราจะนำท่านไปยัง วัดรองบุก (Rongbuk Monastery) ซึ่งจะเป็นจุดชมวิวยอดเอเวอร์เรสต์ที่มีเจดีย์สีขาวองค์ใหญ่เป็นฉากหน้าหลังจากเดินทางถึงหมู่บ้านรองบุก ท่านจะเห็นยอดเขาที่สูงที่สุดคือ Everest ฝั่งเหนือ (The North Face)
รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้น พาท่านไปเที่ยวชม
Everest Base Camp(EBC) โดยห่างจากวัดรองบุก 8 กม. เราจะไปจอดรถที่บริเวณ Tent Camp ระยะทางจาก Tent Camp ไป EBC ประมาณ 3 กม. ท่านสามารถเดินไปใช้เวลา  1-1.5 ชม. หรือเลือกนั่งม้าก็บริการ ณ Tent Camp (ไม่รวมค่าบริการม้า)
รับประทานอาหารเย็น
ที่พัก  EVEREST VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า คืนนี้ห้องพักจะไม่มี Facility มากนักเพราะห่างไกลตัวเมืองโรงแรมสะอาด
 
วันที่ 7 รองบุก/Rongbuk – ซิงกัสเซ่/Shigatse (3900 ม.)

เช้าตรู่  หากในวันที่ 7 อากาศไม่เปิด เรายังมีเวลาตอนเช้าที่จะได้เห็นแสงแรกกระทบ Everest ที่นี่และสามารถเดินทางไป EBC ได้เช่นเดียวกับโปรแกรมวันที่ 7 หลังจากชื่นชมกับแสงแรก
รับประทานอาหารเช้า จากนั้นก็เดินทางต่อไปยัง เส้นทางเดิม เพื่อนอนพักที่ชิงกัสเซ่ ระหว่างทางแวะชมวิวถ่ายภาพ
ที่พัก โรงแรม  MANASAROVAR หรือเทียบเท่า

 
วันที่ 8 ชิงกัสเซ่/Shingaste-ลาซา/Lhaza
07.00 รับประทานอาหารเช้า จากนั้น
    ออกเดินทางไปยังนครลาซา ระหว่างทางแวะถ่ายรูปชมวิว กับทะเลสาบยัมดรุก เมื่อถึงนครลาซา นำท่านไปยัง
วัดเซร่า (Sera Monastery) อยู่ไปทางตอนเหนือของลาซาระยะทาง 5 กม. เป็นวิทยาลัยสงฆ์อีกแห่งหนึ่งในทิเบต พระประธานคือ พระศรีศากยมุนี ที่หล่อด้วยทองแดง ลามะส่วนใหญ่ที่วิทยาลัยนี้จะมาจากทิเบตตะวันตกและมองโกเลีย ในงานเทศกาลหน้ากากจะมีการแขวนภาพทังก้าขนาดใหญ่บริเวณหน้าผาภูเขาด้านหลังของวัดนี้

พักที่ HOTEL KYICHU โรงแรม หรือเทียบเท่า
วันที่ 9 ลาซา/Lhaza (3,650 เมตร) -เฉิงตู
08.00 รับประทานอาหารเช้า จากนั้น นำท่านไปยัง
วัดโจคัง (Jokang Monastery) เป็นวัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของทิเบต อายุกว่า 1360 ปี เป็นที่ประดิษฐาน พระโจโวศากยุมนี (Jowo Shakyamuni) ซึ่งเจ้าหญิงเหวินเฉิงทรงอัญเชิญมาจากจีนครั้งที่ทรงเสด็จมาอภิเษกสมรสกับพราเจ้าซองเซ็นกัมโป พระโจโวศากยมุนี เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืององค์สำคัญ เหมือนเสมือนหัวใจของชาวทิเบต ตั้งแต่เช้าจรดค่ำนักแสวงบุญชาวทิเบตจะเดินทางมากจาทุกสารทิศของที่ราบสูงทิเบตเพื่อได้มีโอกาสสักการะพระโจโวศากยุมุนีสักครั้งในชีวิต  เดิมวัดโจคังสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระมิเคียวบา (Mikyoba)ซึ่งเป็นรูปปั้นจำลองพระศรีศากยมุนี ซึ่งพระมหาเทวีภริกุติอัญเชิญมาจากเนปาลพร้อมพระองค์ในคราวที่ทรงเสด็จอภิเษกสมรสกับพระเจ้าซองเซ็นกัมโป ภายหลังพระพุทธรูปนี้ถูกนำเป็นพระประธานที่วัดราโมเชแทน วัดโจคังถูกก่อสร้างโดยช่างชาวเนปาล เป็นสถาปัตยกรรมเนปาล ตัวอาคารวัดถูกสร้างตามแนวทิศตะวันออกตะวันตกซึ่งประตูใหญ่หันหน้าไปทางเนปาล
นำชม ตลาดบาร์กอร์ (Barkhor) ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆวัดโจคัง  ประกอบไปด้วยลานด้านหน้าวัดโจคัง ที่เต็มไปด้วยนักแสวงบุญชาวทิเบตที่มานมัสการวัดโจคังด้วยการไหว้แบบอัษฏางคประดิษฐ์ จะมีของที่ระลึกของความเป็นทิเบตเช่นกำไลข้อมือที่เป็นรากไม้มีสรรพคุณในการรักษาโรค กงล้อมนตรา ภาพทังก้า ธงมนต์ ผ้าคาดเอว เหรียญ สร้อยข้อมือ เทอร์ควอยซ์
 

 

รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นนำท่านไปยังสนามบิน
15.30 ออกเดินทางจากนครลาซาไปยังเฉิงตู3U8696 สายการบินเสฉวนแอร์ไลน์
17.25 ถึงนครเฉิงตูโดยสวัสดิภาพ
รับประทานอาหารเย็นและนำเข้าที่พัก
ที่พัก โรงแรม Holiday Inn Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่ 10  เฉิงตู-กรุงเทพ

หลังรับประทานอาหารเช้า
11.00 เดินทางไปยังสนามบิน
14.40 ออกเดินทางจากเฉิงตูไปยังกรุงเทพมหานคร
16.35 เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการต่อท่าน (บาท) ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
จำนวนผู้เดินทาง    6 ท่าน      8 ท่าน      10 ท่าน     12 ท่าน
ราคา / บาท          59,900      56,900     49,900     48,900

อัตราค่าบริการรวม
1.ค่าห้องพักระดับมาตรฐาน จำนวน 9 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
2.ค่าเพอร์มิตเข้าเขตการปกครองทิเบต
3.ค่าเข้าชมสถานที่และเพอร์มิต EBC
4.ค่าอาหารทุกมื้อ ระหว่างการเดินทาง
5.ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุในโปรแกรม
6.ออกซิเจน1ถังสำหรับติดรถ
7.รถบัส
8.ไกด์ท้องถิ่น
8.อาหารเสริมระหว่างมื้อจากไทย
9.วีซ่าจีน
10.หัวหน้าทัวร์เริ่มจากไทย
11.ทิปไกด์และคนขับรถ
อ้ตราค่าบริการไม่รวม
1.ทิปหัวหน้าทัวร์ ไม่ระบุ อัตรามาตรฐานไม่ควรน้อยกว่า 1,000 บาท/ท่าน/ทริป
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น มินิบาร์ กล้องถ่ายรูป ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์กันหนาว
3.ยาประจำตัว
4.ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศและ Domestic flight กรุงเทพ-ลาซา-กรุงเทพ
5.พนักงานยกกระเป๋าการยืนยันการจอง
-    สำเนาพาสปอร์ตอายุ ไม่ตำกว่า 6 เดือน
-    รูปถ่าย 1 รูป พื้นหลังสีอ่อน (scan ส่งมา)
-    เงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท หลังทำการจองภายใน 5 วัน ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 1 เดือน
หมายเหตุ
    หากท่านใดถูกปฏิเสธการเข้าทิเบต ณ immigration ลาซา ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี

การยื่นวีซ่าจีน (Chinese Visa Group)
-    พาสปอร์ตตัวจริง
-    *** รูปถ่าย ขนาด 48 mm*33mm พื้นหลังสีขาว ต้องเห็นใบหู เปิดหน้าผาก ห้ามสวมสร้อยคอ  ต่างหู ห้ามสวมเสื้อสีขาว ห้ามเห็นฟัน พ ห้ามใส่เครื่องประดับบนศรีษะ และแว่นตา ต้องตรงตามนี้ไม่เช่นนั้นอาจถูกปฏิเสธวิซ่า
-    สำเนาพาสปอร์ตพร้อมลายเซ็น
-    ที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อ, ที่ทำงาน

การยื่นทิเบตเพอร์มิต (Tibet Permit) ทางบริษัทจะเป็นผู้ยื่นให้โดยขอเอกสารประกอบดังนี้
-    สำเนาพาสปอร์ตพร้อมลายเซ็น
-    ที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อ
-    รูปถ่าย พื้นหลังสีขาว 1 รูป
-    หลังมัดจำรบกวนส่งเอกสาร
การยกเลิก
•    หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 9,000 บาท เป็นค่าวีซ่าและเพอร์มิตต่างๆ
•    การยกเลิก ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถยกเลิกได้ ส่วนการยกเลิกการเดินทาง ก่อนเดินทาง 30วันคืนมัดจำ 50% หากหลังจากนั้นไม่มีการคืนเงินเพราะต้องทำการจองตั๋วเครื่องบินและการทำทิเบตเพอร์มิต

หมายเหตุ
•    รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมที่พักในต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯบริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
•    บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้าม    นำเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
•    บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
•    บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 

สอบถามรายละเอียด

ทัวร์แนะนำ

Collective(จอยกรุป)
15 วัน 14 คีน

Wonderful EBC

Everest Base Camp Classic Route รวมวีซ่า, ประกันการเดินทางแบบมี ฮ. รวมตั๋วการบินไทย รวมอาหารทุกมื้อ,ถุงนอน, เสื้อขนเป็ด, Duffle Bag โรงแรม, ที่พัก, เสริมอาหารไทย
FIT(กรุปส่วนตัว)
11 วัน10 คืน

ABC11D

Annapurna Base Camp ABC Trekking หิมาลัยไปง่ายๆ บินไปกลับโพคขรา+อาหาร
FIT(กรุปส่วนตัว)
13 วัน 12 คีน

ABCPoonHill 13D

ABC+PoonHill Trekking (Annapurna Base Camp+Poonhill) 13 วัน12 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน ไม่รวมตั๋วระหว่างประเทศ
FIT(กรุปส่วนตัว)
19 วัน 18 คืน

EBC2Pass 19D

EBC 2 Pass 19 วัน 18 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน ไม่รวมตั๋วระหว่างประเทศ, รวมอาหาร+บินไปกลับลุคลา

Copyright © 2021 - Serene Tour : Simply Himalaya
Serenity is your destination