MENU
0869591542, 0924951956, 026833545 serenetour@hotmail.com LINE ID : serenetour

TOUR DU MONT BLANC HILIGHT

Trekking

ฝรั่งเศส

12 วัน 10 คืน

75,900 บาท


DOWNLOAD โปรแกรมการเดินทาง

 

สรุปการเดินทาง

วันที่ 13 ก.ค.62 กรุงเทพ-เจนีวา

วันที่ 14 เจนีวา-ชาร์โมนิคส์ (Meal:-/-/D)

วันที่ 15 ก.ค.62 Lac Blanc (Meal:-/-/D)

วันที่ 16 ก.ค.62 Les Contamines-Les Chapieux (Meal:B/-/D)

วันที่ 17 ก.ค.62 Les Chapieux -Courmayeur (Meal:B/-/D)

วันที่ 18 ก.ค.62 Courmayeur - Rifugio Bonatti  (Meal:B/-/D)

วันที่ 19 ก.ค.62 Rifugio Bonatti – Champex (Meal:B/-/D)

วันที่ 20 ก.ค.62 Champex-Col de La Forclaz (Meal:B/-/D)

วันที่ 21 ก.ค. 62 Col de La Forclaz – Trident- Argentirere- (Meal:B/-/D)

วันที่ 22 ก.ค.62 Brigis-Zermatt (Meal:B/L/D)

วันที่ 23 ก.ค. Brigis-Zurich-Bkk

วันที่ 24 ก.ค. กรุงเทพมหานคร

อัตราค่าบริการ

ที่พักมาตรฐาน

จำนวน 6-9 ท่าน

จำนวน 10-12 ท่าน

พักเดี่ยว

13-24 ก.ค.62

77,900 บาท

75,900

-

 

อัตราค่าบริการรวม

1.ค่าใช้จ่ายในการเทรค รวมถึงไกด์นำทริปที่มีประสบการณ์การเทรคในที่สูงของฝรั่งเศส

2.ค่าขนย้ายกระเป๋าไปยังจุดต่างๆระหว่างเทรค

3.ค่าทีพักตลอดการเดินทาง ในตัวเมืองจะเป็นโรงแรมมาตรฐานและบ้านพัก ส่วนระหว่างเทรคจะเป็นกระท่อม

4.ค่าอาหารมือเช้า และมื้อเย็น ส่วนใหญ่จะเป็น อาหารฝรั่ง ได้แก่ ตอนเช้าเป็นอาหารเช้าแบบยุโรป เย็นจะเป็นมือหนักเช่นเสต๊ก ส่วนอาหารกลางวันสามารถซื้อทานได้เองมื้อละประมาณ 15-20 Euro

5.หัวหน้าทัวร์จากไทยดูแลตลอดเส้นทาง

6.พิเศษอัลบั้ม Photobook เพื่อเป็นบันทึกการเดินทางขนาด 4x6 นิ้วท่านละ 1 เล่ม

7.ค่ารถไฟสาย Mont Blanc และ จาก Brig-Zurich (ตั๋ว 1 วัน รวมค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์รถเมล์/เรือล่องทะเลสาบ)

8.ประกันการเดินทาง วงเงิน 2,000,000 บาท

9.น้ำหนักกระเป๋าได้ 23 กก. ท่านละ 1 ใบ กระเป๋า Hand Carry ได้ 8 กก. 1 ใบ

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

1.ค่าวีซ่าเชงเก้น

2.ค่าเดินทางไปยัง Zermatt

3.ค่าอาหารกลางวัน

4.ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ประมาณ 32000 บาท

5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 3 ยูโร / คน / วัน  จำนวน 8 วัน = 24 Euro/ท่าน/ทริป

 

6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ประมาณ 100 บาท / วัน / คน (100 * 9 วัน)

การชำระเงินมัดจำ : ท่านละ 20,000 บาท หลังจากยืนยันการจอง 3 วัน พร้อมพาสปอร์ต เบอร์โทร และอีเมล์ ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 45 วัน

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

1.​ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด

2.​ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท

3.​ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด

4.​ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

5.​ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

1.      บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 8 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง

2.      บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น

3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

4. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

สอบถามรายละเอียด

ทัวร์แนะนำ

Collective(จอยกรุป)
15 วัน 14 คีน

Wonderful EBC

Everest Base Camp Classic Route รวมวีซ่า, ประกันการเดินทางแบบมี ฮ. รวมตั๋วการบินไทย รวมอาหารทุกมื้อ,ถุงนอน, เสื้อขนเป็ด, Duffle Bag โรงแรม, ที่พัก, เสริมอาหารไทย
FIT(กรุปส่วนตัว)
11 วัน10 คืน

ABC11D

Annapurna Base Camp ABC Trekking หิมาลัยไปง่ายๆ บินไปกลับโพคขรา+อาหาร
FIT(กรุปส่วนตัว)
13 วัน 12 คีน

ABCPoonHill 13D

ABC+PoonHill Trekking (Annapurna Base Camp+Poonhill) 13 วัน12 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน ไม่รวมตั๋วระหว่างประเทศ
FIT(กรุปส่วนตัว)
19 วัน 18 คืน

EBC2Pass 19D

EBC 2 Pass 19 วัน 18 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน ไม่รวมตั๋วระหว่างประเทศ, รวมอาหาร+บินไปกลับลุคลา

Copyright © 2020 - Serene Tour : Simply Himalaya
Serenity is your destination