MENU
0869591542, 0924951956, 026833545 serenetour@hotmail.com LINE ID : serenetour

TOUR DU MONT BLANC HILIGHT

Trekking

ฝรั่งเศส

12 วัน 10 คืน

75,900 บาท


DOWNLOAD โปรแกรมการเดินทาง

 

สรุปการเดินทาง

วันที่ 13 ก.ค.62 กรุงเทพ-เจนีวา

วันที่ 14 เจนีวา-ชาร์โมนิคส์ (Meal:-/-/D)

วันที่ 15 ก.ค.62 Lac Blanc (Meal:-/-/D)

วันที่ 16 ก.ค.62 Les Contamines-Les Chapieux (Meal:B/-/D)

วันที่ 17 ก.ค.62 Les Chapieux -Courmayeur (Meal:B/-/D)

วันที่ 18 ก.ค.62 Courmayeur - Rifugio Bonatti  (Meal:B/-/D)

วันที่ 19 ก.ค.62 Rifugio Bonatti – Champex (Meal:B/-/D)

วันที่ 20 ก.ค.62 Champex-Col de La Forclaz (Meal:B/-/D)

วันที่ 21 ก.ค. 62 Col de La Forclaz – Trident- Argentirere- (Meal:B/-/D)

วันที่ 22 ก.ค.62 Brigis-Zermatt (Meal:B/L/D)

วันที่ 23 ก.ค. Brigis-Zurich-Bkk

วันที่ 24 ก.ค. กรุงเทพมหานคร

อัตราค่าบริการ

ที่พักมาตรฐาน

จำนวน 6-9 ท่าน

จำนวน 10-12 ท่าน

พักเดี่ยว

13-24 ก.ค.62

77,900 บาท

75,900

-

 

อัตราค่าบริการรวม

1.ค่าใช้จ่ายในการเทรค รวมถึงไกด์นำทริปที่มีประสบการณ์การเทรคในที่สูงของฝรั่งเศส

2.ค่าขนย้ายกระเป๋าไปยังจุดต่างๆระหว่างเทรค

3.ค่าทีพักตลอดการเดินทาง ในตัวเมืองจะเป็นโรงแรมมาตรฐานและบ้านพัก ส่วนระหว่างเทรคจะเป็นกระท่อม

4.ค่าอาหารมือเช้า และมื้อเย็น ส่วนใหญ่จะเป็น อาหารฝรั่ง ได้แก่ ตอนเช้าเป็นอาหารเช้าแบบยุโรป เย็นจะเป็นมือหนักเช่นเสต๊ก ส่วนอาหารกลางวันสามารถซื้อทานได้เองมื้อละประมาณ 15-20 Euro

5.หัวหน้าทัวร์จากไทยดูแลตลอดเส้นทาง

6.พิเศษอัลบั้ม Photobook เพื่อเป็นบันทึกการเดินทางขนาด 4x6 นิ้วท่านละ 1 เล่ม

7.ค่ารถไฟสาย Mont Blanc และ จาก Brig-Zurich (ตั๋ว 1 วัน รวมค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์รถเมล์/เรือล่องทะเลสาบ)

8.ประกันการเดินทาง วงเงิน 2,000,000 บาท

9.น้ำหนักกระเป๋าได้ 23 กก. ท่านละ 1 ใบ กระเป๋า Hand Carry ได้ 8 กก. 1 ใบ

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

1.ค่าวีซ่าเชงเก้น

2.ค่าเดินทางไปยัง Zermatt

3.ค่าอาหารกลางวัน

4.ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ประมาณ 32000 บาท

5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 3 ยูโร / คน / วัน  จำนวน 8 วัน = 24 Euro/ท่าน/ทริป

 

6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ประมาณ 100 บาท / วัน / คน (100 * 9 วัน)

การชำระเงินมัดจำ : ท่านละ 20,000 บาท หลังจากยืนยันการจอง 3 วัน พร้อมพาสปอร์ต เบอร์โทร และอีเมล์ ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 45 วัน

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

1.​ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด

2.​ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท

3.​ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด

4.​ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

5.​ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

1.      บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 8 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง

2.      บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น

3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

4. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

สอบถามรายละเอียด

ทัวร์แนะนำ

FIT(กรุปส่วนตัว)
11 วัน10 คืน

ABC11D

Annapurna Base Camp ABC Trekking หิมาลัยไปง่ายๆ บินไปกลับโพคขรา+อาหาร
FIT(กรุปส่วนตัว)
13 วัน 12 คีน

ABCPoonHill 13D

ABC+PoonHill Trekking (Annapurna Base Camp+Poonhill) 13 วัน12 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน ไม่รวมตั๋วระหว่างประเทศ
FIT(กรุปส่วนตัว)
19 วัน 18 คืน

EBC2Pass 19D

EBC 2 Pass 19 วัน 18 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน ไม่รวมตั๋วระหว่างประเทศ, รวมอาหาร+บินไปกลับลุคลา
FIT(กรุปส่วนตัว)
20 วัน 19 คืน

EBC3Pass 20D

EBC + 3 PASS 20 วัน 19 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน ไม่รวมตั๋ว ระหว่างประเทศ รวมอาหาร+บินไปกลับลุคลา

Copyright © 2019 - Serene Tour : Simply Himalaya
Serenity is your destination