MENU
0869591542, 0924951956, 026833545 serenetour@hotmail.com LINE ID : serenetour

Serenity in Nepal

Citytour

NEPAL

4D3N

25,900 บาท


DOWNLOAD โปรแกรมการเดินทาง

 

วันแรก                   กรุงเทพฯ – กาฐมัณฑุ -นากาก๊อต

 09.00 น.      พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ H สายการบินไทยไลออนแอร์ ออกเดินทางสู่กาฐมัณฑุ ด้วยเที่ยวบินที่ SL220

14.00 น. ถึง...ท่าอากาศยานตรีภูวัน  เมืองกาฐมัณฑุ ในเวลาท้องถิ่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ เรียบร้อยแล้ว

จากนั้น          นำท่านเดินทางสู่ เมืองนากาก็อต “NAGARKOT” (ประมาณ 1 ชม.)เทือกเขานากาก๊อต ยอดเขาบนขอบกระทะของหุบเขากาฐมัณฑุ สูงจากระดับน้ำทะเล 2,164 เมตร สัมผัสธรรมชาติเทือกเขาหิมาลัย รถไต่ระดับความสูงของเทือกเขาที่คดโค้งและมีทิวทัศน์ที่สวยงามอย่างยิ่ง

ค่ำ                ถึง...เขานากาก็อต “NAGARKOT” 

                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ที่พัก Hotel Club Himalaya

                   เข้าสู่ที่พักและอิสระพักผ่อนอัธยาศัย 

วันที่สอง       จตุรัสปัคตาปูร์ - ปาทัน – เจดีย์สยัมภูนาท

ปลุกตื่น        ตื่นแต่เช้าตรู่ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัยจากที่

พักของท่าน หรือเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธิ์ (อากาศค่อนข้างเย็น กรุณาเตรียมเสื้อกันหนาวให้พร้อมในช่วงฤดูหนาว) ถ้าทัศนวิสัยปลอดโปร่งท่านจะได้เห็นยอดเขา เอเวอเรสท์” (MT.EVEREST)  ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก (สูง 8,848 เมตร) เปรียบได้ว่า เป็น มงกุฎของโลก  ณ ที่นี้ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นอันสดชื่นของธรรมชาติ ที่สะอาดบริสุทธิ์เหนือเทือกเขาหิมาลัย ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพและเก็บภาพความสวยงามของแสงอาทิตย์ที่สาดส่องตัดกับหิมะขาวนวลที่ปกคลุมเทือกเขาหิมาลัยทอดตัวยาวละเลียด บ่งบอกถึงเส้นขอบฟ้าและพื้นดินของยอดเขาเอเวอร์เรสท์ ท่านจะได้เห็นภูเขาเปลี่ยนสีทองเปล่งประกายสวยงาม จนไม่อาจจะกระพริบตาได้  เทือกเขานากาก็อต อยู่เหนือระดับน้ำทะเลถึง 2,164 เมตร และที่นี่ยังสามารถมองเห็นภูเขาหิมาลัยโดยรอบซึ่งประกอบด้วยยอดเขา 5 ยอด จากจำนวนยอดเขา10  ยอดที่สูงที่ในโลกได้แก่ ยอดเขา  เอเวอร์เรสท์ ( EVEREST) โลดเส ( LHOTSE) โชยู ( CHO YU) มาลาคู ( MAKALA) และ มานาสรู (MANASLU)

*** หมายเหตุ ท่านสามารถที่จะเห็นเทือกเขาหิมาลัยตลอดแนวตั้งแต่ฝั่งตะวันออกถึงตะวันตกหรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นเป็นสำคัญ ***

เช้า               รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้น      นำท่านเดินทางสู่ เมืองปัคตาปูร์ “BHAKTAPUR CITY” ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่และมีความรุ่งเรืองในอดีตมีชื่อเสียงในด้านการแกะสลักไม้  จัตุรัสปัคตาปูร์ดูร์บาร์  “BHAKTAPUR DURBAR SQUARE” มีประตูทองคำ “GOLDEN GATE”  เป็นทางเข้าไปสู่ลานพระราชวังนาม พระราชวัง 55  พระแกล THE PALACE OF 55 WINDOWS’ และมีประตูทองคำที่มีการแกะสลักได้งดงามและสมบูรณ์ที่สุดอีกแห่งหนึ่ง  วัดแห่งนี้ยังมี  ระฆังทองสัมฤทธิ์แขวนอยู่เป็นที่รู้จักกันในชื่อ ระฆังหมาเห่า ซึ่งใน  สมัยก่อนระฆังใบนี้มีไว้เพื่อตีบอกเวลา และด้วยความงดงามของเมืองของเมืองนี้ จึงเคยถูกจำลองเป็นฉากในภาพยนตร์ “LITTLE BUDDHA” และยังได้รับการยกย่องให้เป็น มรกดโลกทางวัฒนธรรม โดยองค์การยูเนสโก ตั้งแต่ พ.ศ. 2522

บ่าย             เดินทางยังเมืองปาทัน “ Patan”  หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ลลิตปูร์ เมืองแห่งศิลปะอันวิจิตรงดงามที่สำคัญ 1 ใน 4 เมือง  แห่งหุบเขากาฐมัณฑุที่เป็นหุบเขามรดกโลกตั้งแต่ค.ศ. 1979 สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชช่วงศตวรรษที่ 3  และเป็นที่รู้จักกันในนามเมืองแห่งศิลปะและหัตถศิลป์ที่มีชื่อเสียงในด้านการแกะสลักที่ประณีตและงดงามทั้งยังเป็นมรดกโลกที่มีสีสันและชีวิตชีวาที่ เดียวในโลกอีกด้วย  จัตุรัสปาทาน ดูร์บาร์  “PATAN DURBAR SQUARE” ที่เต็มไปด้วยปราสาท และ พระราชวังโบราณ ในสมัยศตวรรษที่ 16 18 ชม พระราชวังโบราณแห่งเมืองปาทัน “PATAN DURBAR SQUARE” , วัดทองคำ “GOLDEN TEMPLE  ชม  วัดพระกฤษณะ “KRISHNA TEMPLE” ที่สร้างด้วยหินแกรนิตทั้งหลัง  จากนั้น เชิญทุกท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจำพวกลูกปัดราคาพิเศษ  สร้อยคอที่ร้อยมาจากหิน ราคาถูกมาก  พระพุทธรูป, พระโพธิสัตว์ที่แกะสลักด้วยมือโดยช่างชาวพุทธอันเลื่องชื่อของประเทศเนปาล 

เย็น              นำท่านสักการะ วัดสวยมภูนาท “SWAYAMBHUNATH” หรือ วัดลิง เป็นเจดีย์ของชาวพุทธและเป็นเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่ แห่งหนึ่งในโลก กล่าวกันว่ามีอายุกว่า 2,500 ปี  ซึ่งสร้างขึ้นใน  รัชสมัยของพระเจ้ามานะเทวะใน พ.ศ. 963 เหนือหุบเขากาฐมัณฑุประมาณ 77 เมตร  สิ่งที่น่าสนใจคือส่วนตรงฐานของสถูปมีดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่รอบโดยทั้ง 4 ด้านและยังเป็นสถานที่มีผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูที่สามารถอยู่คู่กันได้

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

วันที่สาม       เจดีย์พุทธนาถ – วัดปศุปฏินาถ - จตุรัสกาฐมันฑุ– ทาเมล

เช้า               รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

จากนั้น         นำท่านชม เจดีย์พุทธนาท “BOUDHANATH เป็นโบราณสถานในพุทธศาสนานิกายมหายานซึ่งเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในกาฐมัณฑุมีพระเนตรมองเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงทอด มองไปได้รอบทิศบนฐานรูปแปดเหลี่ยมและมีกงล้อหมุนไปได้โดยรอบฐานยังประดิษฐานพระโพธิสัตว์อันใหญ่โตมโหฬารอยู่บริเวณลานเจดีย์ ที่นี่คือสีสันของชาวทิเบต นอกจากนี้ยังมีสินค้าแปลกๆ มากมายที่ตั้งเรียงรายขายอยู่บริเวณรอบเจดีย์ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น         นำท่านชม วัดปศุปฏินาถ “PASHUPATINATH TEMPLE”  เป็นวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล ซึ่งสร้างในรัชสมัยพระเจ้าภูบาลสิงห์ แห่งราชวงศ์มัลละ ใน พ.ศ. 2507 วัดนี้มีหลังคาทำด้วยทองคำซ้อนกันสองชั้น และประตูทำด้วยเงินและ เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดอีกวัดหนึ่งด้านตะวันออกของแม่น้ำบักมาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์คงคาที่ตามความเชื่อของชาวชมพูทวีป และชมพิธีการฌาปนกิจของชาวฮินดู  ที่ริมฝั่งแม่น้ำบักมาติในศาสนาฮินดูวัดนี้ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำภัคมาติ

บ่าย             จากนั้น         นำท่านชมพระราชวังกาฐมัณฑุ “HANUMANDHOKA OF KATHMANDU DURBAR SQUARE”  เป็นอาคารแบบยุโรปสีขาวมีหอสูง 9 ชั้น เรียกว่า หอพสันตปุร์ “BASANTAPUR TOWER” เป็นพระราชวังที่ใช้ประกอบพิธีกรรมสำคัญ  ในราชวงศ์และยังเป็นสถานที่กษัตริย์เนปาลประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติด้วย  ชมหนุมานดอร์กา  “HANUMAN DHOKA” รูปปั้นหนุมานผู้ทำหน้าที่นายทวารคอยรักษาประตูเข้าพระราชวัง ชมกาฐมณฑป “KASTHAMANDAP”  อาคารไม้เก่าแก่ต้นกำเนิดของชื่อเมืองกาฐมัณฑุ ซึ่งสร้างจากต้นไม้เพียงต้นเดียว พระราชวังโบราณหนุมานโดการ์  คือเขตเมืองเก่าของเมืองกาฐมัณฑุ ปัจจุบันยังถูกรักษาไว้อย่างดีด้วยเป็นเขตพระราชวัง ที่ประทับ และที่ใช้ในพระราชพิธีต่างๆ ตลอดเวลาหลายร้อยปี ได้มีการสร้างสมงานศิลปะไว้มากมาย นี่นับเป็นหนึ่งในมรดกโลก ที่ถูกประกาศเพื่อรักษาสมบัติชิ้นนี้ไว้ให้ลูกหลานได้เห็น ชม วัดเทพตาเลจู “TALEJU TEMPLE”  เป็นวัดที่สร้างด้วยศิลปะเนปาลโบราณ มีภาพแกะสลักที่งดงามมาก  ชม กาฬไภราพ หรือไภราพดำ “BHAIRAV” หรือปางหนึ่งของพระศิวะในภาคที่ดุร้ายกำลังเหยียบร่างอสูร บางตำราก็ว่าเป็นเจ้าแม่กาลี ซึ่งชอบความโหดร้าย  ชาวเนปาลจึงได้มีการเส้นบวงสรวงด้วยเลือด   จากนั้นชม ตำหนักกุมารี “KUMARI BAHAL” และเข้าเฝ้าเทพธิดากุมารี ที่ชาวเนปาลเชื่อว่าเป็น เทพที่มีชีวิตและเป็นเทพเจ้าที่มีชีวิตอยู่เพียงหนึ่งเดียวในโลก   ซึ่งได้รับการคัดเลือกมาจากบุตรสาวในตระกูลศากยะวงศ์ (ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกในพ.ศ. 2522) 

ค่ำ               ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ย่านทาเมล ซึ่งเป็นแหล่งรวมของสินค้าต่างๆ อาทิ ผ้าพาสมีน่า กระเป๋า เสื้อผ้า และของที่ระลึกอีกมากมาย ซึ่งสามารถต่อรองราคาได้ตามความพอใจของท่านซึ่งต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวกันจริงๆ

                   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก Maya Manor หรือเทียบเท่า

วันที่สี่           กาฐมันฑุ – กรุงเทพ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (บุฟเฟต์นานาชาติ)

12.00 น.      นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ

15.00 น.       เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไลออนแอร์ เที่ยวบินที่ SL 221

19.30 น.       ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจไม่รู้ลืม...

หมายเหตุU บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ผู้เดินทางเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ (บาท) จำนวน 15 ท่านยืนยันการเดินทาง

วันเดินทาง

ราคาต่อท่าน

ราคาเด็กไม่เกิน 12 ขวบ

พักเดี่ยว

9-12 ส.ค.62

25,900

25,900

6,900

โรงแรมที่ใช้

HOTEL

KATHMANDU

NAGARKOT

4 ดาว

HOTEL MAYA MANOR

HOTEL CLUB HIMALAYA

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

Ø ค่าโรงแรมพักห้องคู่หรือสามคน ตามที่ระบุตามรายการ หรือเทียบเท่า

Ø ค่าวีซ่าเนปาล 15 วัน

Ø ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-กาฐมันฑุ ชั้นประหยัดสายการบินไทยไลออนแอร์

Ø ค่าประกันเดินทาง

Ø ค่ายานพาหนะ

Ø ค่าเข้าชมสถานที่ Entrance Fee

Ø ไกด์นำเที่ยว และหัวหน้าทัวร์จากไทย

Ø รวมอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ

Ø น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 20 กก.

Ø อาหารร้อนบนเครื่องบินระหว่างประเทศ Set Menu

Ø ประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

Ø ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ที่ต้องจ่ายเพิ่มในสถานที่ท่องเที่ยวพิเศษต่างๆ, ค่าอาหาร+ค่าเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ

Ø ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม

Ø ค่าทิปบริกรยกกระเป๋าของทุกโรงแรม

การชำระเงิน

Ø งวดแรก หลังจากยืนยันการจอง  ชำระมัดจำ 15,000 บาท ภายใน 7 วัน โอนเข้าบัญชี

Ø งวดที่สอง ชำระเงิน ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน

การยกเลิก

Ø สามารถยกเลิกได้ภายใน  30 วันก่อนเดินทางและคืนเงินมัดจำหลังหักค่าใช้จ่าย เช่นค่าวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน หากหลังจาก 15 วันไม่สามารถคืนเงินมัดจำได้

ทิปไกด์และคนขับรถ

         

Ø ทิปไกด์เมือง/คนขับรถ/ผู้ช่วยคนขับ/เด็กยกกระเป๋า/ ต่อท่าน/ทริป 20$(2000รูปี)

Ø ทิปหัวหน้าทัวร์ ไม่ระบุตามความพอใจของท่าน

 

เอกสารสำหรับทำวีซ่า

         

Ø พาสปอร์ตตัวจริง วันหมดอายุมากกว่า 6 เดือนในวันที่เดินทาง 

Ø รูปถ่ายสองนิ้วพื้นหลังสีอ่อน จำนวน 2 รูป

Ø สำเนาพาสปอร์ต พร้อมเซ็นต์กำกับ 1 ใบ

สอบถามรายละเอียด

ทัวร์แนะนำ

Collective(จอยกรุป)
15 วัน 14 คีน

Wonderful EBC

Everest Base Camp Classic Route รวมวีซ่า, ประกันการเดินทางแบบมี ฮ. รวมตั๋วการบินไทย รวมอาหารทุกมื้อ,ถุงนอน, เสื้อขนเป็ด, Duffle Bag โรงแรม, ที่พัก, เสริมอาหารไทย
FIT(กรุปส่วนตัว)
11 วัน10 คืน

ABC11D

Annapurna Base Camp ABC Trekking หิมาลัยไปง่ายๆ บินไปกลับโพคขรา+อาหาร
FIT(กรุปส่วนตัว)
13 วัน 12 คีน

ABCPoonHill 13D

ABC+PoonHill Trekking (Annapurna Base Camp+Poonhill) 13 วัน12 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน ไม่รวมตั๋วระหว่างประเทศ
FIT(กรุปส่วนตัว)
19 วัน 18 คืน

EBC2Pass 19D

EBC 2 Pass 19 วัน 18 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน ไม่รวมตั๋วระหว่างประเทศ, รวมอาหาร+บินไปกลับลุคลา

Copyright © 2020 - Serene Tour : Simply Himalaya
Serenity is your destination