MENU
0869591542, 0924951956, 026833545 serenetour@hotmail.com LINE ID : serenetour

Nepal Simply Himalaya

Citytour

เนปาล

5วัน4คืน

39,900 บาท


DOWNLOAD โปรแกรมการเดินทาง

มนต์เสน่ห์แห่งเนปาล 

 

 

วันเดินทาง

โปรแกรม

วันแรก

กรุงเทพฯ กาฐมัณฑุ จตุรัสปัคตาปูร์-นากาก๊อต

วันที่สอง

นากาก๊อต – เจดีย์พุทธนาถ – โพครา – ทะเลสาบเฟว่า

วันที่สาม

โพครา – ซารังก๊อต – กาฐมันฑุ

วันที่สี่

จตุรัสกาฐมันฑุ – เจดีย์สยัมภูนาท – ปาทัน

วันที่ห้า

กาฐมันฑุ – กรุงเทพ

 

 

 

     

 

 

 

วันแรก                   กรุงเทพฯ กาฐมัณฑุ จตุรัสปัคตาปูร์-นากาก๊อต

 

07.00 น.     พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ H สายการบินไทย ออกเดินทางสู่กาฐมัณฑุ ด้วยเที่ยวบินที่ TG319 บนเครื่องบินมีบริการเสริฟอาหารร้อน

12.45 น. ถึง...ท่าอากาศยานตรีภูวัน  เมืองกาฐมัณฑุ ในเวลาท้องถิ่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ เรียบร้อยแล้ว

จากนั้น         นำท่านเดินทางสู่ เมืองปัคตาปูร์ “BHAKTAPUR CITY” ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่และมีความรุ่งเรืองในอดีตมีชื่อเสียงในด้านการแกะสลักไม้  จัตุรัสปัคตาปูร์ดูร์บาร์  “BHAKTAPUR DURBAR SQUARE” มีประตูทองคำ “GOLDEN GATE”  เป็นทางเข้าไปสู่ลานพระราชวังนาม พระราชวัง 55  พระแกล THE PALACE OF 55 WINDOWS’ และมีประตูทองคำที่มีการแกะสลักได้งดงามและสมบูรณ์ที่สุดอีกแห่งหนึ่ง  วัดแห่งนี้ยังมี  ระฆังทองสัมฤทธิ์แขวนอยู่เป็นที่รู้จักกันในชื่อ ระฆังหมาเห่า ซึ่งใน  สมัยก่อนระฆังใบนี้มีไว้เพื่อตีบอกเวลา และด้วยความงดงามของเมืองของเมืองนี้ จึงเคยถูกจำลองเป็นฉากในภาพยนตร์ “LITTLE BUDDHA” และยังได้รับการยกย่องให้เป็น มรกดโลกทางวัฒนธรรม โดยองค์การยูเนสโก ตั้งแต่ พ.ศ. 2522

เย็น              นำท่านเดินทางสู่ เมืองนากาก็อต “NAGARKOT” (ประมาณ 1 ชม.)เทือกเขานากาก๊อต ยอดเขาบนขอบกระทะของหุบเขากาฐมัณฑุ สูงจากระดับน้ำทะเล 2,164 เมตร สัมผัสธรรมชาติเทือกเขาหิมาลัย รถไต่ระดับความสูงของเทือกเขาที่คดโค้งและมีทิวทัศน์ที่สวยงามอย่างยิ่ง

ค่ำ                ถึง...เขานากาก็อต “NAGARKOT” 

                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ที่พัก Hotel Country Villa (http://www.hotelcountryvilla.com/)

 เข้าสู่ที่พักและอิสระพักผ่อนอัธยาศัย

 

วันที่สอง       นากาก๊อต – เจดีย์พุทธนาถ – โพครา – ทะเลสาบเฟว่า

ปลุกตื่น                  ตื่นแต่เช้าตรู่ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัยจากที่

พักของท่าน หรือเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธิ์ (อากาศค่อนข้างเย็น กรุณาเตรียมเสื้อกันหนาวให้พร้อมในช่วงฤดูหนาว) ถ้าทัศนวิสัยปลอดโปร่งท่านจะได้เห็นยอดเขา เอเวอเรสท์” (MT.EVEREST)  ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก (สูง 8,848 เมตร) เปรียบได้ว่า เป็น มงกุฎของโลก  ณ ที่นี้ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นอันสดชื่นของธรรมชาติ ที่สะอาดบริสุทธิ์เหนือเทือกเขาหิมาลัย ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพและเก็บภาพความสวยงามของแสงอาทิตย์ที่สาดส่องตัดกับหิมะขาวนวลที่ปกคลุมเทือกเขาหิมาลัยทอดตัวยาวละเลียด บ่งบอกถึงเส้นขอบฟ้าและพื้นดินของยอดเขาเอเวอร์เรสท์ ท่านจะได้เห็นภูเขาเปลี่ยนสีทองเปล่งประกายสวยงาม จนไม่อาจจะกระพริบตาได้  เทือกเขานากาก็อต อยู่เหนือระดับน้ำทะเลถึง 2,164 เมตร และที่นี่ยังสามารถมองเห็นภูเขาหิมาลัยโดยรอบซึ่งประกอบด้วยยอดเขา 5 ยอด จากจำนวนยอดเขา10  ยอดที่สูงที่ในโลกได้แก่ ยอดเขา  เอเวอร์เรสท์ ( EVEREST) โลดเส ( LHOTSE) โชยู ( CHO YU) มาลาคู ( MAKALA) และ มานาสรู (MANASLU)

*** หมายเหตุ ท่านสามารถที่จะเห็นเทือกเขาหิมาลัยตลอดแนวตั้งแต่ฝั่งตะวันออกถึงตะวันตกหรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นเป็นสำคัญ ***

เช้า               รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

จากนั้น         นำท่านชม เจดีย์พุทธนาท “BOUDHANATH เป็นโบราณสถานในพุทธศาสนานิกายมหายานซึ่งเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในกาฐมัณฑุมีพระเนตรมองเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงทอด มองไปได้รอบทิศบนฐานรูปแปดเหลี่ยมและมีกงล้อหมุนไปได้โดยรอบฐานยังประดิษฐานพระโพธิสัตว์อันใหญ่โตมโหฬารอยู่บริเวณลานเจดีย์ ที่นี่คือสีสันของชาวทิเบต นอกจากนี้ยังมีสินค้าแปลกๆ มากมายที่ตั้งเรียงรายขายอยู่บริเวณรอบเจดีย์ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             เดินทางไปสนามบินเพื่อบินไปเมืองโพครา นั่งเครื่องประมาณ 30 นาที

ถึ ง.. หุบเขาโภคราหุบเ ขาโภครา”  ค้นพบโดยอิ กิ  คาวากุชิพระสงฆ์ชาวญี่ปุ่นที่ใช้เวลาเดินทางทั่วหิมาลัยในขณะที่เขายังมี อายุได้ 5 ปี เขาได้ พบว่ า โภคราเป็นสถานที่ ที่ เต็มไปด้วยดอกไม้ นานาพันธุ์ที่บานอยู่ รอบๆ ทะเลสาบสีฟ้า และสะท้อนให้เห็นถึงยอดเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาวบริสุทธิ์  โภคราสูงกว่าระดับน้ าทะเล 900 เมตร และโอบล้อมไปด้วยทิวเขาและป่าที่เขียวขจี เป็นทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดจึงมีลักษณะพิเศษไม่เหมือนใครขึ้นไปท่านจะได้เห็นเทือกเขาอานาปุระ (ANNAPURNA) และ ยอดเขาหางปลา(มัจฉาปู ร์ชเร)(MACHHAPUCHHRE) ที่สูงตระหง่าน เสียดฟ้ากว่า 8,000 เมตร เมื่อได้สัมผัสยากนักที่จะลืมเลือนและน่ าประทับใจในโภครายามเย็นโดยเฉพาะบริเวณรอบๆ ทะเลสาบมีร้านอาหารและร้านค้ากระจัดกระจายอยู่ แบบเรียบง่ายและเป็นกันเองไว้คอยต้อนรับผู้มาเยือนตลอดทั้งปี

จากนั้น         ชม น้ำตกเดวิด “DAVI’S FALL” ที่มหัศจรรย์ ไหลลงเหวลึกต้องก้มมองซึ่งตั้งชื่อตามนายเดวิท ชาวสวิสที่ตกลงไปตาย เนื่องจากโดนกระแสน้ำพัด ชมศูนย์อพยพชาวทิเบต “TIBETAN REFUGEE CAMP” สัมผัสความเป็นอยู่ ของชาวทิ เบตที่ อพยพมาอยู่ทางตอนเหนือของเนปาลนอกจากนี้ ท่านยังจะได้ชมการทอพรมด้วยมือ

เย็น             นำท่านพักผ่อนล่องเรือในทะเลสาบเฟวา “PHEWA TAL” และ ชม วัดเบราฮิ  “VARAHI TEMPLE” เป็นวัดของเทพธิดาที่ทรงพลังที่สุด 

จากนั่น         เดินทางไปบนเขาซาราก๊อตใช้เวลาประมาณ 1 ชม. เพื่อไปพักที่โรงแรม

ค่ำ               รับประทานอาหารและเข้าพักที่ Himalaya Front Resort. (https://ktmgh.com/m/)

 
     

 

 

วันที่สาม       โพครา – ซารังก๊อต – กาฐมันฑุ

ปลุกตื่น         ซางรางก๊อต “SARANGKOT” เป็นจุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งที่ท่านจะได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นเห็นแสงสีทองตัดกับยอดเขาหางปลาและเทือกเขาอานาปูระได้อย่างสวยงามยิ่งพร้อมจิบชา กาแฟอุ่นๆ ในบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมะ อย่างสบายอารมณ์... 

 หมายเหตุ  ท่านสามารถที่จะเห็นเทือกเขาหิมาลัยตลอดแนวฝั่งตะวันตกหรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นเป็นสำคัญ

 เช้า               รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

จากนั่น         เวลาอิสระที่โรงแรมที่พัก

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน แล้วเดินทางไปสนามบินเพื่อบินไปกาฐมันฑุ

จากนั่น         ถึงเมืองกาฐมันฑุ

                   นำท่านชม วัดปศุปฏินาถ “PASHUPATINATH TEMPLE”  เป็นวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล ซึ่งสร้างในรัชสมัยพระเจ้าภูบาลสิงห์ แห่งราชวงศ์มัลละ ใน พ.ศ. 2507 วัดนี้มีหลังคาทำด้วยทองคำซ้อนกันสองชั้น และประตูทำด้วยเงินและ เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดอีกวัดหนึ่งด้านตะวันออกของแม่น้ำบักมาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์คงคาที่ตามความเชื่อของชาวชมพูทวีป และชมพิธีการฌาปนกิจของชาวฮินดู  ที่ริมฝั่งแม่น้ำบักมาติในศาสนาฮินดูวัดนี้ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำภัคมาติ

 ค่ำ                รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก (Hotel Fairfield Marriott หรือเทียบเท่า)

 

 

 

 

     

 

 

วันที่สี่          จตุรัสกาฐมันฑุ – เจดีย์สยัมภูนาท – ปาทัน

07.30 น.      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (บุฟเฟต์นานาชาติ) 

จากนั้น         นำท่านชมพระราชวังกาฐมัณฑุ “HANUMANDHOKA OF KATHMANDU DURBAR SQUARE”  เป็นอาคารแบบยุโรปสีขาวมีหอสูง 9 ชั้น เรียกว่า หอพสันตปุร์ “BASANTAPUR TOWER” เป็นพระราชวังที่ใช้ประกอบพิธีกรรมสำคัญ  ในราชวงศ์และยังเป็นสถานที่กษัตริย์เนปาลประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติด้วย  ชมหนุมานดอร์กา  “HANUMAN DHOKA” รูปปั้นหนุมานผู้ทำหน้าที่นายทวารคอยรักษาประตูเข้าพระราชวัง ชมกาฐมณฑป “KASTHAMANDAP”  อาคารไม้เก่าแก่ต้นกำเนิดของชื่อเมืองกาฐมัณฑุ ซึ่งสร้างจากต้นไม้เพียงต้นเดียว พระราชวังโบราณหนุมานโดการ์  คือเขตเมืองเก่าของเมืองกาฐมัณฑุ ปัจจุบันยังถูกรักษาไว้อย่างดีด้วยเป็นเขตพระราชวัง ที่ประทับ และที่ใช้ในพระราชพิธีต่างๆ ตลอดเวลาหลายร้อยปี ได้มีการสร้างสมงานศิลปะไว้มากมาย นี่นับเป็นหนึ่งในมรดกโลก ที่ถูกประกาศเพื่อรักษาสมบัติชิ้นนี้ไว้ให้ลูกหลานได้เห็น ชม วัดเทพตาเลจู “TALEJU TEMPLE”  เป็นวัดที่สร้างด้วยศิลปะเนปาลโบราณ มีภาพแกะสลักที่งดงามมาก  ชม กาฬไภราพ หรือไภราพดำ “BHAIRAV” หรือปางหนึ่งของพระศิวะในภาคที่ดุร้ายกำลังเหยียบร่างอสูร บางตำราก็ว่าเป็นเจ้าแม่กาลี ซึ่งชอบความโหดร้าย  ชาวเนปาลจึงได้มีการเส้นบวงสรวงด้วยเลือด   จากนั้นชม ตำหนักกุมารี “KUMARI BAHAL” และเข้าเฝ้าเทพธิดากุมารี ที่ชาวเนปาลเชื่อว่าเป็น เทพที่มีชีวิตและเป็นเทพเจ้าที่มีชีวิตอยู่เพียงหนึ่งเดียวในโลก   ซึ่งได้รับการคัดเลือกมาจากบุตรสาวในตระกูลศากยะวงศ์ (ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกในพ.ศ. 2522) 

จากนั้น         นำท่านสักการะ วัดสวยมภูนาท “SWAYAMBHUNATH” หรือ วัดลิง เป็นเจดีย์ของชาวพุทธและเป็นเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่ แห่งหนึ่งในโลก กล่าวกันว่ามีอายุกว่า 2,500 ปี  ซึ่งสร้างขึ้นใน  รัชสมัยของพระเจ้ามานะเทวะใน พ.ศ. 963 เหนือหุบเขากาฐมัณฑุประมาณ 77 เมตร  สิ่งที่น่าสนใจคือส่วนตรงฐานของสถูปมีดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่รอบโดยทั้ง 4 ด้านและยังเป็นสถานที่มีผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูที่สามารถอยู่คู่กันได้

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             เมืองปาทัน “ Patan”  หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ลลิตปูร์ เมืองแห่งศิลปะอันวิจิตรงดงามที่สำคัญ 1 ใน 4 เมือง  แห่งหุบเขากาฐมัณฑุที่เป็นหุบเขามรดกโลกตั้งแต่ค.ศ. 1979 สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชช่วงศตวรรษที่ 3  และเป็นที่รู้จักกันในนามเมืองแห่งศิลปะและหัตถศิลป์ที่มีชื่อเสียงในด้านการแกะสลักที่ประณีตและงดงามทั้งยังเป็นมรดกโลกที่มีสีสันและชีวิตชีวาที่ เดียวในโลกอีกด้วย  จัตุรัสปาทาน ดูร์บาร์  “PATAN DURBAR SQUARE” ที่เต็มไปด้วยปราสาท และ พระราชวังโบราณ ในสมัยศตวรรษที่ 16 18 ชม พระราชวังโบราณแห่งเมืองปาทัน “PATAN DURBAR SQUARE” , วัดทองคำ “GOLDEN TEMPLE  ชม  วัดพระกฤษณะ “KRISHNA TEMPLE” ที่สร้างด้วยหินแกรนิตทั้งหลัง  จากนั้น เชิญทุกท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจำพวกลูกปัดราคาพิเศษ  สร้อยคอที่ร้อยมาจากหิน ราคาถูกมาก  พระพุทธรูป, พระโพธิสัตว์ที่แกะสลักด้วยมือโดยช่างชาวพุทธอันเลื่องชื่อของประเทศเนปาล 

ค่ำ               ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ย่านทาเมล ซึ่งเป็นแหล่งรวมของสินค้าต่างๆ อาทิ ผ้าพาสมีน่า กระเป๋า เสื้อผ้า และของที่ระลึกอีกมากมาย ซึ่งสามารถต่อรองราคาได้ตามความพอใจของท่านซึ่งต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวกันจริงๆ

                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารครัวไทย แล้วเข้าสู่ที่พัก

 

 

 

 

 

วันที่ห้า         กาฐมันฑุ – กรุงเทพ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (บุฟเฟต์นานาชาติ)

11.30 น.      นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ

13.40 น.       เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่ TG 320

 บนเครื่องบินมีบริการเสริฟอาหารร้อน

18.10 น.       ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจไม่รู้ลืม...

UหมายเหตุU บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

 

 วันที่ออกเดินทาง

 

วันเดินทาง

ราคาต่อท่าน

ราคาเด็กไม่เกิน 12 ขวบ

พักเดี่ยว

19 – 23 ต.ค. 62

39,900

38,900

6,500

5 -9 ธ.ค. 62

39,900

38,900

6,500

28 ธ.ค.62 – 1 ม.ค. 63

39,900

38,900

6,500

8-12 ก.พ. 63

39,900

38,900

6500

โรงแรมที่ใช้

 

HOTEL

KATHMANDU

POKHARA

NAGARKOT

4 ดาว

HOTEL MAYA MONDIAL

HIMALAYA FRONT RESORT

HOTEL COUNTRY VILLA

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

Ø ค่าโรงแรมพักห้องคู่หรือสามคน ตามที่ระบุตามรายการ หรือเทียบเท่า

Ø ค่าวีซ่าเนปาล 15 วัน

Ø ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-กาฐมันฑุ ชั้นประหยัดสายการบินไทย

Ø ค่าประกันเดินทาง

Ø ค่ายานพาหนะ

Ø ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กาฐมันฑุ – โพครากาฐมันฑุ

Ø ค่าเข้าชมสถานที่ Entrance Fee และค่าล่องเรือในทะเลสาบเฟว่า

Ø ไกด์นำเที่ยว และหัวหน้าทัวร์จากไทย

Ø รวมอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

Ø ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ที่ต้องจ่ายเพิ่มในสถานที่ท่องเที่ยวพิเศษต่างๆ, ค่าอาหาร+ค่าเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ

Ø ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัม

Ø ค่าทิปบริกรยกกระเป๋าของทุกโรงแรม

Ø ค่าประกัน

การชำระเงิน

Ø งวดแรก หลังจากยืนยันการจอง  ชำระมัดจำ 15,000 บาท ภายใน 7 วัน โอนเข้าบัญชี

Ø งวดที่สอง ชำระเงิน ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน

 

การยกเลิก

Ø สามารถยกเลิกได้ภายใน  30 วันก่อนเดินทางและคืนเงินมัดจำหลังหักค่าใช้จ่าย เช่นค่าวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน หากหลังจาก 15 วันไม่สามารถคืนเงินมัดจำได้

ทิปไกด์และคนขับรถ

         

Ø ทิปไกด์เมือง/คนขับรถ/ผู้ช่วยคนขับ/เด็กยกกระเป๋า/ ต่อท่าน/ทริป 25$(2500รูปี)

Ø ทิปหัวหน้าทัวร์ ไม่ระบุตามความพอใจของท่าน

 

เอกสารสำหรับทำวีซ่า

         

Ø พาสปอร์ตตัวจริง วันหมดอายุมากกว่า 6 เดือนในวันที่เดินทาง 

Ø รูปถ่ายสองนิ้วพื้นหลังสีอ่อน จำนวน 2 รูป

Ø สำเนาพาสปอร์ต พร้อมเซ็นต์กำกับ 1 ใบ

 

 

สอบถามรายละเอียด

ทัวร์แนะนำ

Collective(จอยกรุป)
15 วัน 14 คีน

Wonderful EBC

Everest Base Camp Classic Route รวมวีซ่า, ประกันการเดินทางแบบมี ฮ. รวมตั๋วการบินไทย รวมอาหารทุกมื้อ,ถุงนอน, เสื้อขนเป็ด, Duffle Bag โรงแรม, ที่พัก, เสริมอาหารไทย
FIT(กรุปส่วนตัว)
11 วัน10 คืน

ABC11D

Annapurna Base Camp ABC Trekking หิมาลัยไปง่ายๆ บินไปกลับโพคขรา+อาหาร
FIT(กรุปส่วนตัว)
13 วัน 12 คีน

ABCPoonHill 13D

ABC+PoonHill Trekking (Annapurna Base Camp+Poonhill) 13 วัน12 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน ไม่รวมตั๋วระหว่างประเทศ
FIT(กรุปส่วนตัว)
19 วัน 18 คืน

EBC2Pass 19D

EBC 2 Pass 19 วัน 18 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน ไม่รวมตั๋วระหว่างประเทศ, รวมอาหาร+บินไปกลับลุคลา

Copyright © 2021 - Serene Tour : Simply Himalaya
Serenity is your destination