MENU
0869591542, 0924951956, 026833545 serenetour@hotmail.com LINE ID : serenetour

Mardi Himal

Trekking

เนปาล

10วัน9คืน

20900


DOWNLOAD โปรแกรมการเดินทาง

Mardi Trek 

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 (Meal : D) รับท่านยังสนามบิน พาท่านเข้าสู่ที่พัก และช้อปปิ้งอุปกรณ์ที่จำเป็นสำรับเทรคในย่านทาเมลพาท่านรับประทานอาหารเย็น

วันที่ 2 (Meal : B/L/D) หลังรับประทานอาหารเช้า จากนั้นเดินทางไปสนามบินเพื่อ ไปยังโพคขรา หลังจากนั้น เดินทางไป Kande โดยรถส่วนตัว แล้วเทรคสู่ Pothana (1990 m)

วันที่ 3 (Meal : B/L/D) เทรกกิ้งสู่ Low Camp (2900 m) 

วันที่ 4 (Meal : B/L/D) เทรกกิ้งสู่ High Camp (3150 m) 

วันที่ 5 (Meal : B/L/D) เทรกกิ้งสู่ Mardi Base Camp(4500 m) แล้วกลับมาพักที่ High Camp หรือลงมาที่ Low Camp

วันที่ 6 (Meal : B/L/D) เทรกกิ้งสู่ Sidhing (1750 m) 

วันที่ 7 (Meal : B/L ) นำท่านไปสู่โพคขราโดยรถจิ้บ พาท่านเข้าที่พัก อิสระพักผ่อน

วันที่ 8 (Meal : B/D) หลังรับประทานอาหารเช้า ส่งท่านไปยังท่ารถแล้วกลับมาที่กัฐมันฑุ ถึงกัฐมันฑุพักผ่อนอิสระ เย็นเลี้ยงส่งที่และฉลองความสำเร็จในการเทรค

วันที่ 9 (Meal : B)รับประทานอาหารเช้า พาท่านส่งยังสนามบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

 

 ราคาต่อท่านเริ่มต้น 21,900 บาท 10 ท่านขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์จากไทย

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พัก2-3ท่าน/ห้อง พักเดี่ยว
17-25 มี.ค.63 21,900 3,200บาท
6-14 เม.ย.63 21,900 3.,200 บาท
11-19 เม.ย.2563 21,900 3,200 บาท

  

ค่าบริการนี้รวม

-ที่พัก ห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน Hotel Moonlight หรือเทียบเท่า

- รถส่วนตัวรับส่งสนามบิน

- ที่พักบนเขาตามที่กำหนดในโปรแกรม, 

- อาหารตามมื้อที่ระบุ 

- รถจิ๊บ Pokhara – Kande & Sidhing - Pokhara, 

- อาหารตามที่กำหนดในโปรแกรม (B: Breakfast, L: Lunch, D: Dinner)

- เครื่องบินภายในประเทศ กัฐมันฑุ – โพครา 

- รถ Tourist Bus Pokhara – Kathmandu (หากต้องการเปลี่ยนเป็นไฟลท์ เพิ่ม 100 usd)

- เทรคกิ้งไกด์พูดภาษาอังกฤษ ที่มีประสบการณ์ และ ลูกหาบ, 

- ใบอนุญาตการเทรก (ACAP permit, TIMS card), 

-กระเป๋า Duffer, ถุงนอน (คืนเมื่อเทรคเสร็จ)

-ค่าวีซ่าเนปาล,

-ค่าประกันเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม 

-ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ - กาฐมาณฑุ,

-น้ำและเครื่องดื่ม, ค่าชาร์จแบตเตอร์รี่ และน้ำร้อนที่อาบบนเขา,  ค่าโรงแรม ในเมืองกาฐมัณฑุ และโพครา
ในกรณีที่กลับมาจากเทรคเร็ว หรือช้า กว่าโปรแกรมที่กำหนด,

-ทิป สำหรับไกด์ ลูกหาบ,

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว,

-ค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก เครื่องบินดีเลย์/ยกเลิก ที่ไม่คาดคิด หรือไม่สามารถควบคุมได้

 

 

สอบถามรายละเอียด

ทัวร์แนะนำ

Collective(จอยกรุป)
15 วัน 14 คีน

Wonderful EBC

Everest Base Camp Classic Route รวมวีซ่า, ประกันการเดินทางแบบมี ฮ. รวมตั๋วการบินไทย รวมอาหารทุกมื้อ,ถุงนอน, เสื้อขนเป็ด, Duffle Bag โรงแรม, ที่พัก, เสริมอาหารไทย
FIT(กรุปส่วนตัว)
11 วัน10 คืน

ABC11D

Annapurna Base Camp ABC Trekking หิมาลัยไปง่ายๆ บินไปกลับโพคขรา+อาหาร
FIT(กรุปส่วนตัว)
13 วัน 12 คีน

ABCPoonHill 13D

ABC+PoonHill Trekking (Annapurna Base Camp+Poonhill) 13 วัน12 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน ไม่รวมตั๋วระหว่างประเทศ
FIT(กรุปส่วนตัว)
19 วัน 18 คืน

EBC2Pass 19D

EBC 2 Pass 19 วัน 18 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน ไม่รวมตั๋วระหว่างประเทศ, รวมอาหาร+บินไปกลับลุคลา

Copyright © 2020 - Serene Tour : Simply Himalaya
Serenity is your destination