MENU
0869591542, 0924951956, 026833545 serenetour@hotmail.com LINE ID : serenetour

KTM4D3N

Citytour

nepal

4 วัน 3 คืน

27900


DOWNLOAD โปรแกรมการเดินทาง

 

7WORLD HERITAGE KTM4D3N 

กาฐมัณฑุเดอร์บาร์สแควร์,ลลิตะปูร์, ปักตะปูร์ , วัดสยมภูนาท, วัดโบดา , ชางกุนารายัน , ปศปตินารถ

 

 

โปรแกรมสรุป 4 วัน 3 คืน

 

วัน  รายการ     อาหาร
Day1  กรุงเทพ-กาฐมัณฑุ-ปักตะปูร์-นคราก๊อต เย็น
Day2     ชางกุนารายัณ-วัดโบดา-กาฐมัณฑุเดอร์บาร์สแควร์ เช้า/เที่ยง/เย็น
Day3     ปาทันเดอร์บาร์สแควร์-วัดสยมภู-ช้อปปิ้ง  เช้า/เที่ยง/เย็น
Day4     ปศุปตินารถ--กรุงเทพ เช้า
     

 วันที่ 1 กรุงเทพ-กาฐมัณฑุ-ปักตะปูร์ นคราก๊อต         
 


วันที่ 2 ชางกุนารายัณ - วัดโบดา- วัดสยมภู-กาฐมัณฑุเดอร์บาร์สแควร์


*** หมายเหตุ ท่านสามารถที่จะเห็นเทือกเขาหิมาลัยตลอดแนวตั้งแต่ฝั่งตะวันออกถึงตะวันตกหรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นเป็นสำคัญ ***

 

         

 

 

วันที่ 3  ปาทันเดอบาร์สแควร์-วัดสยมภูนารถ-ช้อปปิ้ง

 

 

 


วันที่ 4  วัดปศุปตินารถ-กรุงเทพหมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ผู้เดินทางเป็นสำคัญ


อัตราค่าบริการ  ทัวร์เนปาล 4 วัน

 

วันเดินทาง ราคาต่อท่าน ราคาเด็กไม่เกิน 12 ขวบ พักเดี่ยว
22-25  กย. 2560 27,900  25,900 4,500
3-6  พย. 2560  28,900  26,900 4,900
8-11  ธค.2560 29,900   27,900 5,200
29 ธค.-1 มค.2561 29,900 27,900 5,200โรงแรมที่ใช้


อัตราค่าบริการนี้รวม


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม


การชำระเงิน


การยกเลิก

 

 

สอบถามรายละเอียด

ทัวร์แนะนำ

FIT(กรุปส่วนตัว)
12 วัน11 คืน

ABC12D

Annapurna Base Camp ABC Trekking หิมาลัยไปง่ายๆ บินไปกลับโพคขรา+อาหาร
FIT(กรุปส่วนตัว)
13 วัน 12 คีน

ABCPoonHill 13D

ABC+PoonHill Trekking (Annapurna Base Camp+Poonhill) 13 วัน12 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน ไม่รวมตั๋วระหว่างประเทศ
FIT(กรุปส่วนตัว)
9 วัน 8 คืน

PoonHill 9D

Poon Hill Trek 9 วัน 8 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน ไม่รวมตั๋วระหว่างประเทศ บินไปกลับโพคขรา+อาหาร
Collective(จอยกรุป)
15 วัน 14 คีน

Wonderful EBC

Everest Base Camp Classic Route รวมวีซ่า, ประกันการเดินทางแบบมี ฮ. รวมตั๋วการบินไทย รวมอาหารทุกมื้อ,ถุงนอน, เสื้อขนเป็ด, Duffle Bag โรงแรม, ที่พัก, เสริมอาหารไทย

Copyright © 2018 - Serene Tour : Simply Himalaya
Serenity is your destination