MENU

license No. 31/00975

0869591542, 0924951956, 026833545 serenetour@hotmail.com LINE ID : serenetour

KTM 5D4N

Citytour

nepal

5 วัน 4 คืน

37,900 บาท


DOWNLOAD โปรแกรมการเดินทาง

 

มนต์เสน่ห์แห่งเนปาล 

บินไป-กลับ โพคขรา, ชม 6 มรดกโลกสัฒนธรรม Unesco เทือกเขาหิมาลัยจากหมู่บ้านดราก๊อต, สถูปที่เก่าแก่กว่า 2000 ปี ล่องทะเลสาปเฟวา, ชมเทือกเขาซารังก๊อตจากที่พัก

 

 

วันแรก   กรุงเทพฯ – กาฐมัณฑุ – จตุรัสปัคตาปูร์-นากาก๊อต

 

    

 

 


วันที่สอง   นากาก๊อต – เจดีย์พุทธนาถ – โพครา – ทะเลสาบเฟว่า

*** หมายเหตุ ท่านสามารถที่จะเห็นเทือกเขาหิมาลัยตลอดแนวตั้งแต่ฝั่งตะวันออกถึงตะวันตกหรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นเป็นสำคัญ ***

 


วันที่สาม    โพครา – ซารังก๊อต – กาฐมันฑุ


หมายเหตุ  ท่านสามารถที่จะเห็นเทือกเขาหิมาลัยตลอดแนวฝั่งตะวันตกหรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นเป็นสำคัญ    

 

 

    

 

 


วันที่สี่  จตุรัสกาฐมันฑุ – เจดีย์สยัมภูนาท – ปาทัน

 

 

 

 


วันที่ห้า    กาฐมันฑุ – กรุงเทพ

******************************
หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ผู้เดินทางเป็นสำคัญราคา เริ่มต้น 37,900 บาท

วันเดินทาง  ราคาต่อท่าน  ราคาเด็กไม่เกิน 12 ขวบ พักเดี่ยว
22-26  กย. 2560  37,900   35,900 6,200
3-7      พย. 2560 39,900   37,900 6,500
8-12    ธค.2560 39,900 37,900 6,500
29 ธค.-2 มค.2560  39,900 37,900 6,900โรงแรมที่ใช้
HOTEL    KATHMANDU    POKHARA    NAGARKOT
4 ดาว    HOTEL MARIOTT    HIMALAYA FRONT RESORT    HOTEL COUNTRY VILLA


อัตราค่าบริการนี้รวม

 


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

สอบถามรายละเอียด

ทัวร์แนะนำ

Tibet
10วัน9คืน

Tibet-EBC-Nepal

ทิเบต-เนปาล, ทิเบต , Everest Base Camp (EBC) , พระราชวังโปตาลา ,วัดโจคัง , วัดเซร่า , ทะเลสาบยัมดรุก , เจียนเซ่คุมบุม, กาฐมัณฑุประเทศเนปาล
Collective(จอยกรุป)
15 วัน 14 คีน

Wonderful EBC

Everest Base Camp Classic Route รวมวีซ่า, ประกันการเดินทางแบบมี ฮ., รวมตั๋วการบินไทย วมอาหารทุกมื้อ, น้ำดื่มระหว่างเทรค ถุงนอน, เสื้อขนเป็ด, Duffle Bag โรงแรม, ที่พัก, เสริมอาหารไทย
Nepal
5 วัน 4 คืน

KTM 5D4N

มนต์เสน่ห์แห่งเนปาล บินไป-กลับ โพคขรา, ชม 6 มรดกโลกสัฒนธรรม Unesco เทือกเขาหิมาลัยจากหมู่บ้านดราก๊อต, สถูปที่เก่าแก่กว่า 2000 ปี ล่องทะเลสาปเฟวา, ชมเทือกเขาซารังก๊อตจากที่พัก
Nepal
4 วัน 3 คืน

KTM4D3N

7WORLD HERITAGE KTM4D3N 01 กาฐมัณฑุเดอร์บาร์สแควร์,ลลิตะปูร์, ปักตะปูร์ , วัดสยมภูนาท, วัดโบดา , ชางกุนารายัน , ปศปตินารถ 7 World Heritage site ในเมืองเดียว

Copyright © 2018 - Serene Tour : Simply Himalaya
Serenity is your destination