MENU
0869591542, 0924951956, 026833545 serenetour@hotmail.com LINE ID : serenetour

JORDAN

Citytour

JORDAN

7วัน 4คืน

43900 บาท


DOWNLOAD โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก  กรุงเทพ ฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

22.00 น.    คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 3 เคาร์เตอร์ D สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัท คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ในเรื่องเอกสารต่าง ๆ การเช็กอิน และสัมภาระในการเดินทางให้กับทุกท่าน จากนั้นเชิญรอ ณ บริเวณห้องพักผู้โดยสารขาออก

วันที่สอง กรุงเทพ ฯ  - โดฮา - อัมมาน

02.10 น.     ออกเดินทางสู่ เมืองโดฮา โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 837 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง, น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องสูงสุด ท่านละ 2 ใบ รวมกันแล้วสูงสุด ไม่เกิน 30 กิโลกรัม และกระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้อีกท่านละ 1ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม)
05.30 น.    เดินทางถึง สนามบินโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่อง 
08.25 น.    ออกเดินทางสู่ สนามบินอัมมาน ควีนอเลีย กรุงอัมมาน โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ โดยเที่ยวบินที่ QR402 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
11.25 น.    ถึง ท่าอากาศยานอัมมานควีนอเลีย ประเทศจอร์แดน ตัวแทนของบริษัทให้การต้อนรับและคอยช่วยอำนวยความสะดวกด้านวีซ่าให้แก่คณะ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองศุลกากรและรับกระเป๋าสัมภาระ นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก (เวลาท้องถิ่นที่ประเทศจอร์แดนช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง แนะนำให้ลูกค้าทำการปรับนาฬิกาทันทีที่ไปถึงเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันเวลานัดหมาย) 
นำท่าน        เดินทางสู่เมือง เจอราช (JERASH) (ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองที่รู้จักกันในนาม เมืองพันเสา หรือ นครปอมเปอีแห่งตะวันออก หนึ่งในเมืองโบราณที่มีสถาปัตยกรรมโรมันที่ยิ่งใหญ่ และได้รับการอนุรักษ์อย่างดี  ที่สุดในโลก (นอกเขตประเทศอิตาลี) ภายในกำแพงเมืองที่เหลืออยู่ นักโบราณคดีได้พบซากปรักหักพังของการตั้งถิ่นฐานของอารยธรรมมนุษย์ย้อนหลังไปถึงยุคหินสมัยใหม่ ซึ่งเป็นเวลานานกว่า 6,500 ปี สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่ไม่ควรพลาด หากมาเยือน นครเจราชคือการเดินเข้าสู่ ถนนคาร์โด หรือ ถนนโคลอนเนด (COLLONADED STREET) ถนนสายหลักอันเก่าแก่แห่งเมืองนี้ ซึ่งบนถนนยังคงถูกจารึกไว้ด้วยร่องรอยของรถม้า นอกจากนี้ยังมีน้ำพุใจกลางเมือง(NYMPHAEUM) ซึ่งสร้างในปี ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแด่ เทพธิดาแห่งขุนเขา ซึ่งเป็นที่นับถือ  ของชาวเมืองแห่งนี้  โอวัลพลาซ่า (OVAL PLAZA) สถานที่พบปะสังสรรค์ของชาวเมือง เจอราช ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ ล้อมรอบด้วยเสา คอรินเทียม (CORINTHIUM) กว่า 160 ต้น เสาเหล่านี้ได้กลายเป็นจุดถ่ายรูป ที่ได้ รับความ นิยมมาก ซุ้มประตูกษัตริย์เฮเดรียน ถูกสร้างขึ้น 129 ปี หลังคริสตกาล เปรียบเสมือนเครื่องหมายแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน โดยประตูอยู่ทางทิศใต้ของเขตเมืองใหม่ อีกหนึ่งที่เที่ยวชื่อดังแห่งเมืองโรมันโบราณ เจราช คือ โรงละครทางทิศใต้ ซึ่งจุผู้ชมได้ถึง 3,000 คนอัศจรรย์ตรงเราสามารถทดสอบฟังเสียงสะท้อนของตัวเองจากจุดสะท้อนกลางโรงละคร ด้วยการพูดเบาๆ เท่านั้น เสียงก็จะย้อนกลับมาเข้าหูเราอย่างเหลือเชื่อ จากนั้นนำคณะเดินทางกลับเข้าสู่กรุงอัมมาน 
ค่ำ          บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก  SULAF LUXURY HOTEL, AMMAN  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม อัมมาน – เขาเนโบ – มาดาบา – ปราสาทเครัค – วาดิรัม

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่าน       เดินทางสู่ เมืองมาดาบา (MADABA) (ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) หรือเมืองแห่งโมเสก ว่ากันว่าที่นี่มีงานศิลปะโมเสกที่สวยงามมาก เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจแห่งหนึ่งของประเทศจอร์แดน ผู้คนตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่ มานานกว่า 4,500 ปี ชมโบสถ์กรีกออโธ ดอกซ์ แห่งเซนต์จอร์จ บนพื้นโบสถ์มีแผนที่ทำด้วยกระเบื้องโมเสกสีสวยงามจำนวนกว่า 2 ล้านชิ้น ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของโลก สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 6 หรือราว ๆ ปี ค.ศ.600  (พ.ศ.1143) ในยุคไบเซนไทน์ แผนที่นี่แสดงให้เห็นพื้นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ในอดีต เนินเขา หุบเขา หมู่บ้าน ตัวเมือง ครอบคลุม ไปจนถึงปากแม่น้ำไนล์ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เยรูซาเลม จอร์แดน ทะเลเดดซี และอียิปต์ 
จากนั้น       นำท่านเดินทางสู่ เขาเนโบ (Mt Nebo) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที)  ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนเขา สถานที่ซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเป็นบริเวณที่เสียชีวิต และฝังศพ ของโมเสส (ศัพท์ในศาสนายูดาห์ และศาสนาคริสต์) หรือ นบีมูซา (ศัพท์ในศาสนาอิสลาม)ผู้นำชาวยิวเดินทางจากอียิปต์ ไปยังเมืองคานาอัน และเป็นผู้นำคำสอนบัญญัติสิบประการของ พระยะโฮวาห์ลงมาเผยแผ่สู่มนุษย์ ชม โบสถอ์นุสรณ์โมเสส ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงโมเสส อนุสรณ์แห่งนี้สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 300-400 ในยุคไบ เซน  ไทน์  ตอนต้นคริสต์ศักราช ภายในเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมเก็บสิ่งของต่างๆ ที่ขุดพบในบริเวณนี้ พร้อมทั้งมีภาพถ่าย ให้ท่านชมวิว และเก็บภาพที่จะมองเห็นทัศนียภาพทั้งแม่น้ำจอร์แดน ทะเลเดดซี นครเจริโค เมืองเบธเลแฮม และเมืองเยรูซาเล็ม หรือดินแดนศักดิ์สิทธิ์
เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่าน     เดินทางสู่ เมืองอัล-คารัค (AL-KARAK) (ระยะทาง 125 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองคารัค ตั้งอยู่บนที่ราบสูงขนาดใหญ่ เพลิดเพลินกับทัศนีย์ภาพอันงดงามระหว่างทางขึ้นเขา โดยเฉพาะบริเวณ แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน ชม ปราสาทเครัค(KERAK CASTLE) ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1142 โดยในอดีตเคยเป็นหนึ่งในเมืองศูนย์กลางของนักรบครูเสด เพื่อควบคุมเส้นทางสำหรับต่อสู้ในสงครา  มครูเสด ทั้งจากทางเหนือและใต้ กับกองทัพมุสลิมจนกระทั่งในปี ค.ศ. 1187 ได้ถูกนักรบมุสลิมเข้าทำลายโดยภายใต้การนำทัพของ ซาลาดิน (Saladin)  จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เขตอุทยานวาดิรัม (WADI RUM) (ระยะทาง 240 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ทะเลทรายแห่งนี้ในอดีตเป็นเส้นทางคาราวาน จากประเทศซาอุฯเดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเสลไตน์ (เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวนาบาเทียน ก่อนที่จะย้ายถิ่นฐานไปสร้างอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ที่เมืองเพตรา) นำคณะเข้าที่แคมป์ที่พักเพื่อทำการเช็คอิน
ค่ำ         บริการอาหารค่ำ แบบ บาบีคิว บุฟเฟต์ ที่ห้องอาหารของแคมป์ที่พัก
ที่พัก    RAHAYEP DESERT CAMP, WADI RUM  หรือเทียบเท่า (ห้องพักที่แคมป์เป็นแบบ Deluxe Tent สะดวกสบาย มีห้องน้ำทันสมัยในตัว ทั้งนี้ไฟฟ้าส่วนกลางจะปิดเวลาประมาณ 4 ทุ่มตรง เพื่อให้ลูกค้าออกมาชมบรรยากาศดาวบนท้องฟ้าได้อย่างชัดเจน แต่ภายในห้องยังสามารถเปิดไฟได้จนถึงประมาณเที่ยงคืน)

วันที่สี่ วาดิรัม – เพตรา

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของแคมป์ที่พัก
จากนั้น      นำคณะนั่งรถกระบะเปิดหลังคา รับบรรยากาศท่องทะเลทราย ที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลก แห่งหนี่ง ด้วยเม็ดทรายละเอียดสีส้ม อมแดง ปรับเปลี่ยนไปตามแสงของดวงอาทิตย์  ในสงครามอาหรับ ระหว่างปี ค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นฐานบัญชาการรบของนายทหารชาวอังกฤษ ทีอี ลอว์เรนซ์ และเจ้าชายไฟซาล ผู้นำแห่ง  ชาวอาหรับ ร่วม  รบขับไล่กองทัพออตโตมัน ที่เข้ามารุกรานเพื่อ ครอบครองดินแดน และต่อมายังได้ถูกใช้เป็นสถานที่ ในการถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลีวูด เรื่อง LAWRENCE OF ARABIA (และในปี ค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวัลออสการ์ได้ถึง 7 รางวัล และรางวัลจากสถาบันอื่นๆ อีกกว่า 30 รางวัล นำแสดงโดย PETER O TOOLE, OMAR SHARIF  นําคณะท่องทะเลทรายต่อไปยัง ภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนแกะสลักก่อนประวัติศาสตร์ที่ เป็นภาพแกะสลักของชาวนาบาเทียนที่ แสดงถึงเรื่องราวในชีวิตประจําวันต่างๆ และรูปภาพต่างๆ ผ่านชมเต็นท์ชาว เบดูอิน ที่อาศัยอยู่ในทะเล  ทราย (โปรดเตรียมค่าทิปคนขับรถตามธรรมเนียม ท่านละ 2 USD) 
จากนั้น      นำท่านเดินทางสู่ เมืองเพตรา (ระยะทาง 138 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านชม  เมืองเพตรา มหานครศิลาทรายสีชมพูที่แกะสลักขึ้นจากภูเขาทั้งลูก สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ระหว่างทะเลเดดซี กับอ่าวอะกาบะ ซึ่งซ่อนตัวซ่อนตัวอยู่ภายใต้อ้อมกอดของหุบเขาวาดี มูซา ที่สูงชันประดุจเป็นปราการอันยิ่งใหญ่ ถูกลืมเลือนไป จากความทรงจำของผู้คนและ สูญหายไปจากแผนที่นานนับพันปี จนกระทั้งในปี ค.ศ. 1812 (พ.ศ. 2355) เมื่อมีนักสำรวจชา  วสวิตเซอร์แลนด์ โยฮันน์ ลุควิก บวร์กฮาร์ท เดินทางผ่านมาพบเห็นและออกมาเขียนหนังสือ เล่าขานถึงความสวยงามและความมหัศจรรย์ของนครแห่งนี้ เพตราแห่งนี้จึงเริ่มปรากฏแก่สายตาชาวโลกอีกครั้งและในปี ค.ศ.1985 (พ.ศ. 2528) องค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้เพตรา เป็นเมืองมรดกโลก โดยกล่าวอธิบายไว้ว่า "เป็นหนึ่งในสิ่งที่ล้ำค่ามากที่สุดของมรดกทางวัฒนธรรมแห่งมวลมนุษยชาติ" (one of the most precious cultural properties of mans cultura heritage) และยังได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอีกด้วย ให้ท่านนั่งม้าลัดเลาะไปตามพื้นหินและทรายกว่า 600 เมตร (ค่านั่  งม้ารวมอยู่ในค่าบริการแล้ว ทั้งนี้โปรดเตรียมค่าทิปคนจูงม้า ท่านละ 5USD ต่อเที่ยว และขอแนะนำให้เตรียม ผ้าปิดจมูกติดตัวไปด้วย ราคาทัวร์ไม่รวมรวมค่าขี่อูฐ ขี่ลา รถม้าลาก สนใจกรุณา ติดต่อหัวหน้าทัวร์)  
จากนั้น       มุ่งหน้าไปในเส้นทางมหัศจรรย์ที่ทางเข้าออกของเมืองเพตรา พร้อมชมทัศนียภาพรอบข้างที่เป็นภูเขาทั้งสองฝั่งที่มีรูปร่างหน้าตาต่างกันออกไป จากนั้นเดินเท้าเข้าสู่เมืองบริเวณซอกเขาเรียกว่าซิค SIQ เป็นหุบเขาสูงกว่า 250 ฟุต ที่เกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการกัดเซาะของน้ำเมื่อหลายล้านปีก่อนจนเกิดเป็นช่องทางเดินเล็ก ๆ ระหว่างหุบเขา ชมสีสันความสวยงามของหินสีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ และยังมีภาพศิลปะแกะสลักจากภูเขา อาทิ รูปปั้นแกะสลักต่าง ๆ เช่น รูปปั้นเทพเจ้าต่าง ๆ รูปกองคาราวานอูฐ, รูปชาวนาบาเทียน, ท่อส่งลำเลียงน้ำเข้าสู่เมือง ฯลฯ อีกมากมาย เข้าเขตหน้าผาสูงชั้นสองข้างทางสู่มหานครแห่งศิลาทรายสีชมพู ตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ (EL-Khazneh / Treasury)  สถานที่แห่งนี้ถูกสันนิษฐานว่า  สร้างในราวศตวรรษที่ 1-2 โดยผู้ปกครองเมืองในเวลานั้น มหาวิหารถูกแกะสลักจากภูเขาสีชมพูทั้งลูก อย่างกลมกลืนได้สัดส่วนและสวยงามน่าอัศจรรย์ เป็นอาคารสองชั้น ชมโรงละครโรมันโบราณ (Roman Theatre) ที่แกะสลักจากภูเขา โดยมีแนบราบของที่นั่งเท่ากันและมีความสมดุลได้อย่างน่าทึ่ง สันนิษฐานว่าเดิมทีสร้างโดยชาวนาบาเธียน ต่อมาใน  สมัยที่โรมันเข้ามาปกครองได้สร้างต่อเติม มีที่นั่ง 32 แถว สามารถบรรจุคนได้ประมาณ 3,000 คน อิสระในการเดิน  
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก         SELLA HOTEL, PETRA ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า เพตรา - เดดซี

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่าน    เดินทางสู่ ทะเลเดดซี (Dead Sea) (ระยะทางประมาณ 300 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) ทะเล ที่ถูกบันทึกลงในหนังสือกินเนสส์ว่า เป็นจุดที่ต่ำที่สุดในโลก ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง 400 เมตร และมีความเค็มที่สุดในโลกมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำทะเลทั่วไป ทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้ในท้องทะเลแห่งนี้
กลางวัน      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย นำคณะเข้าเช็คอิน ณ โรงแรมที่พัก ให้ท่านอิสระในการลงเล่นน้ำทะเล และพิสูจน์ความจริงว่าท่านสามารถลอยตัวในน้ำทะเลแห่งนี้ได้จริงหรือไม่ และพักผ่อนตามอัธยาศัย (การลงเล่นน้ำในทะเลนั้นมีวิธีขั้นตอนการลงเล่น และข้อควรระวังต่าง ๆ ควรฟังคำแนะนำจาก            มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์) 
ค่ำ         บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก  GRAND EAST HOTEL, DEAD SEA ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่หก ทะเลเดดซี – อัมมาน

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น      ท่านเดินทางสู่ กรุงอัมมาน เมืองหลวงของจอร์แดน (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ถือเป็นเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่มาตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบัน และมีความเก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งของโลก นำท่านชมเมืองหลวง กรุงอัมมาน เมืองหลวงที่ตั้งอยู่บน  ภูเขา 7 ลูก และมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 6,000 ปี ผ่านชมย่าน เมืองเก่า,เมืองใหม่, ย่านธุรกิจ, ตลาดใจกลางเมือง, ย่านคนรวย ฯลฯ ชม ป้อมปราการแห่ง กรุงอัมมาน (Amman Citadel) บนยอดเขาสูงสุดในกรุงอัมมาน ถูกสร้างขึ้น เพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบ้านการเมืองต่าง ๆ รอบเมือง แ ม้จะเหลือเพียงซากปรักหักพังแต่ยังสวยงามและมีอายุย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยยุคหิน เผยให้เห็นอิทธิพลด้านสถาปัตยกรรมที่มาจากยุคเหล็ก รวมถึงยุคโรมัน ยุคไบแซนไทน์และยุคอุมัยยะฮ์   ชม วิหารเฮอร์คิวลิส (Temple of Hercules) ที่สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.162-166 (พ.ศ. 705-709) วิหารแห่งนี้มีขนาดใหญ่กว่าวิหารที่อยู่ในโรมโบราณเสียอีก เดินผ่านทางเข้าที่เป็นแนวเสาระเบียง ไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ข้างใน จากนั้นเคลื่อนตัวไปที่หินขนาดใหญ่ที่อยู่บริเวณปลายหน้าผา ตรงนี้จะเป็นจุดชมวิว พาโนรามา อันสวยงามของเมือง ใกล้กันนั้นมีมือรูปกำปั้นขนาดใหญ่ที่ทำจากหินอ่อนเผยให้เห็นความขาวโพลนจนแทบไม่มีเลือดผ่านชมพระราชวังของพระมหากษัตริย์อับดลุลาห์ ที่สอง (Raghadan Palace) ที่ตั้งอยู่บนภูเขามีทำเลที่สวยงามที่สุดในกรุงอัมมาน และมีทหารคอยเฝ้าดูแลตรวจตราอย่างเข้มงวด  
กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
ชม            โรงละครโรมัน อายุกว่า 2,000 ปี ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางของนครอัมมาน แต่ปัจจุบันก็ยังทำให้ผู้ที่พบเห็นได้ทึ่งกับการวางแผนทางด้านงานวิศวกรรมของโรมัน อันชาญฉลาดและมีดีไซน์ที่น่าจดจำ โรงละครโรมัน แห่งนี้เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากที่สุด ใน อัมมาน โรงละคร มีความลาดเอียงลึกลงไป เอื้อให้เสียงที่ได้ยินรอบตัวนั้นมีคุณภาพเยี่ยม การออกแบบสุดสร้างสรรค์นี้สามารถบรรจุคนได้ประมาณ 6,000 คน สันนิษฐานว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 161-180 (พ.ศ. 704-723) สมัยการปกครองของแอนโทนิอุส ปิซุส (Antoninus Pius)  
ชม            ย่านตลาดเก่า ของเมืองอัมมาน ประเทศจอร์แดน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า ไม่ไกลจากโรมัน เธียเตอร์ ตลาดจะเริ่มคึกคัก เริ่มเปิดก็หลังเที่ยงวันไปแล้ว ตลาดที่นี่มีทั้งของสด ของแห้งอาหาร เครื่องใช้ไม้สอย เสื้อผ้าเครื่องนุงห่ม ผัก ผลไม้ ถั่วงา ถั่วต่างๆ เครื่องเทศ ขนมปัง  หลากหลายชนิดมาก ขนมหวานที่ทำจากธัญพืช ร้านน้ำผลไม้จะมีประปรายบางร้านขายชา กาแฟด้วย บางร้านขายเฉพาะน้ำผลไม้ อาหารฟาสฟู๊ดของที่นี่คือร้านขายเคบับหรืออาหารประเภทแป้งห่อเนื้อ อีกร้านที่มีเยอะไม่แพ้กันคือ ร้านขายน้ำหอม ที่มีทั้งแบบปรุงมาสำเร็จบรรจุขวดแล้ว และแบบที่ให้ลูกค้าเลือกปรุงกลิ่นเอาเอง และที่นี่จะเห็นแต่ผู้ชายเท่านั้นที่ทำงานนอกบ้าน เพราะไม่อนุญาติให้ผู้หญิงทำงานนอกบ้าน และที่สำคัญเวลาเราจะถ่ายภาพบุคคลจะต้องขอเจ้าตัวเขาก่อนทุกครั้ง เพราะที่นี่ไม่ชอบให้ใครถ่ายภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ห้าง CITY MALL อิสระให้ท่านได้ช็อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานควีนอเลีย เพื่อทำการเช็คอินไฟล์ท 
21.05 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองโดฮา โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 176 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง, น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องสูงสุด ท่านละ 2 ใบ รวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 30 กิโลกรัม และกระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้อีกท่านละ 1ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม)
23.55 น.  เดินทางถึง สนามบินโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่อง 

วันที่เจ็ด โดฮา - กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 

01.55 น. ออกเดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR980 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
12.40 น. นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*********************
 

อัตราค่าบริการ  (ผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 30 ท่าน)

วันเดินทาง

ราคาต่อท่าน พักห้องคู่

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

12 ต.ค. – 18 ต.ค. 62

43,900

7,500

15 ต.ค. – 21 ต.ค. 62

26 ต.ค. – 1 พ.ย. 62

16 พ.ย. – 22 พ.ย. 62

ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ลด 2,000 บาท

  ****************************************

โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรมโดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัท

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด แบบหมู่คณะ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ) โดยกาต้าแอร์เวย์

น้ำหนักกระเป๋าเดินทางสูงสุดท่านละ 2 ใบ น้ำหนักรวมกันไม่เกิน 30 กิโลกรัม 

ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง 

ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ในโรงแรม ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน

ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ

ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ

ค่าวีซ่าประเทศจอร์แดน

ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์

ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางแบบกลุ่มวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรมธ์ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ (สำหรับกรุ๊ปส่วนตัวเท่านั้น)

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ

ค่าขี่ลา, ขี่อูฐ และรถม้าลาก ฯลฯ 

ค่าทิปม้าที่เมืองเพตรา ท่านละ 5 USD ต่อท่าน

ค่าทิปคนขับรถจี๊ปที่ ทะเลทรายวาริดัม ท่านละ 2 USD ต่อท่าน

ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น เพื่อเป็นสินน้ำใจตามธรรมเนียม ขั้นต่ำ 30 USD ต่อท่าน ตลอดทริป

ค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์ไทย เพื่อเป็นสินน้ำใจตามธรรมเนียม ขั้นต่ำ 700 บาท ต่อท่าน ตลอดทริป

เอกสารประกอบขอวีซ่าเข้าประเทศจอร์แดน

สำเนาหนังสือเดินทาง (SCAN) แบบชัดเจน มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมมีหน้าว่างสำหรับประทับตราเข้าออกเมืองอย่างน้อย   2 หน้า 

การชำระเงิน 

สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท (ภายใน 3 วัน หลังการจอง) 

พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง

ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน 

หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด.

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-45 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่มีผู้เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงิน หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่าง ๆ 

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ

ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมัน หรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณ์ดังกล่าว

เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้ทางบริษัท เป็นผู้นำพาการเดินทางในครั้งนี้

 
สอบถามรายละเอียด

ทัวร์แนะนำ

Collective(จอยกรุป)
15 วัน 14 คีน

Wonderful EBC

Everest Base Camp Classic Route รวมวีซ่า, ประกันการเดินทางแบบมี ฮ. รวมตั๋วการบินไทย รวมอาหารทุกมื้อ,ถุงนอน, เสื้อขนเป็ด, Duffle Bag โรงแรม, ที่พัก, เสริมอาหารไทย
FIT(กรุปส่วนตัว)
11 วัน10 คืน

ABC11D

Annapurna Base Camp ABC Trekking หิมาลัยไปง่ายๆ บินไปกลับโพคขรา+อาหาร
FIT(กรุปส่วนตัว)
13 วัน 12 คีน

ABCPoonHill 13D

ABC+PoonHill Trekking (Annapurna Base Camp+Poonhill) 13 วัน12 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน ไม่รวมตั๋วระหว่างประเทศ
FIT(กรุปส่วนตัว)
19 วัน 18 คืน

EBC2Pass 19D

EBC 2 Pass 19 วัน 18 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน ไม่รวมตั๋วระหว่างประเทศ, รวมอาหาร+บินไปกลับลุคลา

Copyright © 2020 - Serene Tour : Simply Himalaya
Serenity is your destination