MENU
0869591542, 0924951956, 026833545 serenetour@hotmail.com LINE ID : serenetour

Bhutan Last Shangrila (ส่วนตัว)

Citytour

Bhutan

4 วัน 3 คืน

49,900 บาท


DOWNLOAD โปรแกรมการเดินทาง

 ภูฏานทริปส่วนตัว 

4 วัน 3 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน

พัก สี่ดาวเต็ม บินดรุกแอร์

วันที่ 1 กรุงเทพ พาโร ปูนาคาซอง แม่น้ำโมแม่น้ำโพ วัดชิมิลาคัง โดจูลาซอง

วันที่ 2 ปูนาคา ทิมพูซอง วัดพุทธเมตตา ไปรษณีย์ที่ระลีก

วันที่ 3 วัดทักซัง พาโรซอง ช้อปปิ้ง

วันที่ 4 พาโร-กรุงเทพ

ราคานี้รวม

1.ค่าเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัดกรุงเทพภูฏาน

2.วีซ่าเข้าประเทศภูฏาน

3.รายการเที่ยวและค่าเข้าชมตามระบุ

4.ประกันการเดินทางแบบสุขภาพ

5.ม้าขึ้นทักซัง

6.แสตมป์ที่ระลึก

7.ชุดประจำชาติภูฏาน

ราคานี้ไม่รวม

1.หัวหน้าทัวร์จากไทย (กรณีต้องการหัวหน้าทัวร์จากไทย ต้อง15 ท่านขึ้นไปในราคานี้)

2.ค่าทิปไกด์และคนขับ

LineID : serenetour

โทร. 0869591542

สอบถามรายละเอียด

ทัวร์แนะนำ

FIT(กรุปส่วนตัว)
12 วัน11 คืน

ABC12D

Annapurna Base Camp ABC Trekking หิมาลัยไปง่ายๆ บินไปกลับโพคขรา+อาหาร
FIT(กรุปส่วนตัว)
13 วัน 12 คีน

ABCPoonHill 13D

ABC+PoonHill Trekking (Annapurna Base Camp+Poonhill) 13 วัน12 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน ไม่รวมตั๋วระหว่างประเทศ
FIT(กรุปส่วนตัว)
9 วัน 8 คืน

PoonHill 9D

Poon Hill Trek 9 วัน 8 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน ไม่รวมตั๋วระหว่างประเทศ บินไปกลับโพคขรา+อาหาร
Collective(จอยกรุป)
15 วัน 14 คีน

Wonderful EBC

Everest Base Camp Classic Route รวมวีซ่า, ประกันการเดินทางแบบมี ฮ. รวมตั๋วการบินไทย รวมอาหารทุกมื้อ,ถุงนอน, เสื้อขนเป็ด, Duffle Bag โรงแรม, ที่พัก, เสริมอาหารไทย

Copyright © 2018 - Serene Tour : Simply Himalaya
Serenity is your destination