MENU
0869591542, 0924951956, 026833545 serenetour@hotmail.com LINE ID : serenetour

Bhutan Last Shangrila (ส่วนตัว)

Citytour

Bhutan

4 วัน 3 คืน

49,900 บาท


DOWNLOAD โปรแกรมการเดินทาง

 ภูฏานทริปส่วนตัว 

4 วัน 3 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน

พัก สี่ดาวเต็ม บินดรุกแอร์

วันที่ 1 กรุงเทพ พาโร ปูนาคาซอง แม่น้ำโมแม่น้ำโพ วัดชิมิลาคัง โดจูลาซอง

วันที่ 2 ปูนาคา ทิมพูซอง วัดพุทธเมตตา ไปรษณีย์ที่ระลีก

วันที่ 3 วัดทักซัง พาโรซอง ช้อปปิ้ง

วันที่ 4 พาโร-กรุงเทพ

ราคานี้รวม

1.ค่าเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัดกรุงเทพภูฏาน

2.วีซ่าเข้าประเทศภูฏาน

3.รายการเที่ยวและค่าเข้าชมตามระบุ

4.ประกันการเดินทางแบบสุขภาพ

5.ม้าขึ้นทักซัง

6.แสตมป์ที่ระลึก

7.ชุดประจำชาติภูฏาน

ราคานี้ไม่รวม

1.หัวหน้าทัวร์จากไทย (กรณีต้องการหัวหน้าทัวร์จากไทย ต้อง15 ท่านขึ้นไปในราคานี้)

2.ค่าทิปไกด์และคนขับ

LineID : serenetour

โทร. 0869591542

สอบถามรายละเอียด

ทัวร์แนะนำ

Collective(จอยกรุป)
15 วัน 14 คีน

Wonderful EBC

Everest Base Camp Classic Route รวมวีซ่า, ประกันการเดินทางแบบมี ฮ. รวมตั๋วการบินไทย รวมอาหารทุกมื้อ,ถุงนอน, เสื้อขนเป็ด, Duffle Bag โรงแรม, ที่พัก, เสริมอาหารไทย
FIT(กรุปส่วนตัว)
11 วัน10 คืน

ABC11D

Annapurna Base Camp ABC Trekking หิมาลัยไปง่ายๆ บินไปกลับโพคขรา+อาหาร
FIT(กรุปส่วนตัว)
13 วัน 12 คีน

ABCPoonHill 13D

ABC+PoonHill Trekking (Annapurna Base Camp+Poonhill) 13 วัน12 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน ไม่รวมตั๋วระหว่างประเทศ
FIT(กรุปส่วนตัว)
19 วัน 18 คืน

EBC2Pass 19D

EBC 2 Pass 19 วัน 18 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน ไม่รวมตั๋วระหว่างประเทศ, รวมอาหาร+บินไปกลับลุคลา

Copyright © 2019 - Serene Tour : Simply Himalaya
Serenity is your destination